Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Akty prawne

Wykaz ważniejszych aktów prawnych:

w zakresie wypłaty świadczeń:

w zakresie wypłaty zaliczek:

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2016.1256 j.t.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2014.1718 j.t.).

w zakresie dochodzenia zwrotu należności Funduszu m.in.:

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2016.1256 j.t.),
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2016.1898.-j.t.).

w zakresie udzielania pożyczek:

  • ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U.2016.825 j.t.)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz.U. nr 262, poz. 1566).

 w zakresie załatwiania spraw:

  • ustawa z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.), z wyjątkiem przepisów dotyczących wydawania decyzji i postanowień.

w zakresie świadczeń:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 j.t.).

w zakresie szczegółowych zagadnień:

  • inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące m.in.: ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przepisów o zwolnieniach grupowych, pomocy publicznej, pomocy de minimis, Kp, Kpc, Ksh, Kc, itp.

 

handel zielona ohp wrota logo buton