Wydrukuj tę stronę

Akty prawne

1 Wykaz ważniejszych aktów prawnych:

w zakresie wypłaty świadczeń:

w zakresie wypłaty zaliczek:

 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2027).

 

w zakresie dochodzenia zwrotu należności Funduszu m.in.:

 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2007).

 

w zakresie udzielania pożyczek (w przypadku klęski żywiołowej):

 • ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U.2018.1473 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz.U. nr 262, poz. 1566).

 

w zakresie udzielania bezzwrotnych pożyczek (w przypadku wysokiej stopy bezrobocia):

 • ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2019.669 j.t.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U.2017.1854 j.t.).

 

 w zakresie załatwiania spraw:

 • ustawa z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.), z wyjątkiem przepisów dotyczących wydawania decyzji i postanowień.

 

w zakresie świadczeń:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 j.t. ze zm.).

 

w zakresie szczegółowych zagadnień:

 • inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące m.in.: ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przepisów o zwolnieniach grupowych, pomocy publicznej, pomocy de minimis, Kpc, Ksh, Kc, itp.