Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Przyznanie i wypłata świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

BEZZWROTNA POMOC FINANSOWA Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, którzy doznali ograniczenia obrotów gospodarczych (spadek obrotów co najmniej o 15 %, nie mają zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadków wskazanych w n/w ustawie, wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości) w sytuacji wystąpienia czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów (w szczególności wprowadzenia tzw. rosyjskiego embarga), z przyczyn od nich niezależnych.
Możliwość uzyskania tego typu pomocy, stwarza ustawa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2015.385 j.t. ze zm.).

Pomoc ta jest pomocą de minimis, przeznaczoną na ochronę istniejących miejsc pracy u przedsiębiorców, u których przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (zgodnie z PKD) to handel, przetwórstwo, transport, uprawy rolne lub chów i hodowla zwierząt, (a także w wynikające z nich usługi), a produkt tej działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym.

Pomoc dotyczy częściowych dopłat do wynagrodzeń za pracę (przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy), tj.:

  • za czas przestoju ekonomicznego – {ok. 1.110 zł miesięcznie (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy) x 6 miesięcy x liczba pracowników},
  • z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy –{ok. 1.110 zł miesięcznie (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy) x 6 miesięcy x liczba pracowników}.

Aby uzyskać przedmiotową pomoc należy wystąpić do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy) z wnioskiem i wymaganymi załącznikami. 

Limity pomocy de minimis:

  • 200 tys. EUR (kumulacja z inną pomocą de minimis),
  • 100 tys. EUR - transport,
  • 15 tys. EUR - rolnictwo,
  • 30 tys. EUR - w rybołówstwie.

 

Szczegółowe informacje w „ Informatorze dla przedsiębiorców …”.

Dodatkowo ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, zatrudnionych u w/w przedsiębiorców, mogą być w oparciu o wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników oraz umowy zawarte ze starostami (prezydentami miasta na prawach powiatu), właściwymi ze względu na siedzibę przedsiębiorcy dofinansowane:

  • koszty szkolenia tych pracowników ( max ok. 12.544,47 zł - 80% kosztów szkolenia nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia).

Na pomoc dla przedsiębiorców w latach 2015-2016 przeznaczona jest z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwota w wysokości 500 mln zł, przy czym umowy o wypłatę świadczeń z FGŚP mogą być zawierane tylko do 31.12.2016 r., a realizowane jeszcze w 2017 r.

Obowiązujące i przykładowe wzory dokumentów

Porozumienie z przedstawicielami pracowników (przykładowe).

Wniosek o przyznanie świadczeń.

Formularz informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis.

Formularz informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Umowa o wypłatę świadczeń.

Harmonogram miesięcznych wypłat świadczeń (przykładowy).

Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń.

Przepisy krajowe

Ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (j.t. Dz.U.2015.385 ze zm.).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U.2015.167).

Rozporządzenie RM z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311 z późn. zm.)

Rozporządzenie RM z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.2010.121.810).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.01.2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U.2015.168).

Przepisy unijne

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27.06.2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

Więcej w tej kategorii: « Informator

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo