Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Super User

Zaproszenie EWE 22.11

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie w Kielcach z ekspertami europejskiej sieci Early Warning Europe:

22. listopada br. godz. 16:00 w Terminalu Spotkań (ul. Głowackiego 9, Kielce)

Early Warning Europe to inicjatywa skierowana do wszystkich przedsiębiorców z sektora MMŚP, którzy chcą dowiedzieć się jak uniknąć sytuacji kryzysowej w biznesie lub rozpoznać symptomy nadciągających trudności.

Dowiedz się jak uzyskać BEZPŁATNĄ pomoc doradców, mentorów.

Poznaj i skorzystaj z wiedzy przedsiębiorców, którzy pokonali kryzys w biznesie.

Zapraszamy firmy z wszystkich branż.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Potwierdzenie udziału prosimy kierować e-mailowo: biuro@szpp.eu i telefonicznie: 41 341 70 39 do 20.11.2018.

Agenda spotkania:
16:00- 16:30 Prezentacja działań sieci Early Warning Europe w Polsce, Eleni Tzoka Stecka, koordynator ds. rozwoju mentorów w projekcie EARLY WARNING EUROPE
16:30- 17:30 Interaktywny panel dyskusyjny z udziałem mentorów- Dariusza Urbasia BUDMAT (branża budowlana),
Pawła Indyki INDYKA (branża szkoleniowa), konsultanta- Renaty Muszyńskiej (menedżer z 16 – letnim doświadczeniem)
oraz firmy, która skorzystała z pomocy w projekcie Early Warning Europe
17:30-18:30 Jakub Pustuła – doradca do spraw marketingu „GOOGLE INTERNETOWE REWOLUCJE”
inicjatywy mającej na celu wspieranie przedsiębiorców w wykorzystaniu potencjału Internetu do rozwoju biznesu.
18:30-19:00 Podsumowanie i dyskusja

Zapraszają:
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan & Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce & Enterprise Europe Network przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. & Fundacja Firmy Rodzinne

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,na realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 województwo świętokrzyskie otrzymało kwotę 5.506.000 złotych. Prawdopodobnie już na początku 2019 roku środki te trafią do wszystkich powiatowych urzędów pracy naszego regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał podziału w/w kwoty pomiędzy poszczególne samorządy powiatowe, uwzględniając złożone zapotrzebowanie oraz liczbę podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie każdego z powiatów. Finalnie, środki te trafią właśnie do pracodawców i ich pracowników.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności. W ramach KFS można finansować:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

W 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach głównej puli środków (wskazał 6 następujących priorytetów:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W przypadku rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Rada Rynku Pracy określiła następujące trzy cele wydatkowania:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Wzorem lat ubiegłych Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące obowiązujących przepisów i procedur związanych z funkcjonowaniem agencji zatrudnienia. Uczestniczyło w nim 40 przedstawicieli agencji zatrudnienia działających na terenie naszego województwa.

Zagadnienia merytoryczne dotyczące rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prezentował pracownik naszego Urzędu. Szczegółowo omówiono tematykę z zakresu agencji zatrudnienia, w tym formularz informacji o działalności, który agencje zatrudnienia składają za rok poprzedni.

Przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy omówił kwestie związane z przestrzeganiem prawa pracy przez agencje zatrudnienia, w szczególności przepisy dotyczące stosunku pracy i innych świadczeń z niego wynikających.

Ponadto gościliśmy przedstawicielki Regionalnego Centrum Rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Panią Beatę Gawęcką-Ajchel i Panią Annę Zuszek, które przedstawiły założenia i cele Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień, uczestnicy dodatkowo korzystali z indywidualnych konsultacji osób prezentujących poszczególne zagadnienia.

Prezentacja dotycząca rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie dla wnioskodawców konkursu „Krajowe zamówienia publiczne. Makroregion 3”. Celem konkursu jest uzupełnienie wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zamówień publicznych, skierowanego do MMSP z województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

W trakcie spotkania przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówi zasady ubiegania się o dotację w ramach trwającego obecnie konkursu. Ekspert omówi kryteria, przedstawi sposób wypełniania wniosku i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Termin i miejsce spotkania:
9 listopada 2018 r. w Krakowie – Campanile Kraków, ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków (sala konferencyjna, piętro I)
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Załączniki:
Program ramowy
Formularz rejestracyjny

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nawiązał współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych. Płaszczyzną porozumienia jest projekt „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

W ramach partnerstwa WUP i IBE będą wspierać wzajemne działania skierowane dla odbiorców rynku pracy, przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia i pracodawców. Jednym z zadań Instytutu Badań Edukacyjnych jest prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), który to stanowi odpowiedz na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Wprowadzenie ZRK ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa pracowników na rynku pracy – w tym systemie większe znaczenie mają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy. Rejestr jest platformą zawierającą informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Współpraca pomiędzy WUP i IBE poprzez cykl spotkań pozwoli dotrzeć z informacjami na temat systemu do grup zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji: począwszy od pracowników, pracodawców, instytucje rynku pracy, doradców zawodowych przez osoby poszukujące pracy aż po jednostki samorządu terytorialnego czy związki zawodowe.

Porozumienie podpisali Beata Gawęcka-Ajchel z IBE i Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk.

O 536 osób zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w stosunku do sierpnia bieżącego roku. Najsilniejszy, procentowy spadek bezrobocia nastąpił w powiecie włoszczowskim (19,3%), buskim (15,9%) i sandomierskim (14,9%). Wzrost bezrobocia nastąpił jedynie w powiecie opatowskim (+2,7%). Obecnie w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostaje 42.888 bezrobotnych. To o 3.924 osoby mniej, niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. Stopa bezrobocia w regionie wynosi 8,1% (w kraju - 5,7%).
Region wciąż pozostaje mocno zróżnicowany pod względem poziomu bezrobocia w poszczególnych powiatach. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się w powiecie skarżyskim (15,6%), opatowskim (13,2%), ostrowieckim (11,1%), koneckim (10,9%) oraz kieleckim (10,7%). Najniższa – w powiecie buskim (3,5%), mieście Kielce (5,3%), włoszczowskim (5,5%), sandomierskim (6,3%) oraz pińczowskim (6,6%).
Prawo do zasiłku przysługuje niewielkiej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych – jest ich zaledwie 6.534, co stanowi 15% wszystkich bezrobotnych w województwie. Ponad połowę z nich stanowią osoby długotrwale bezrobotne (51,3% ogółu), tj. pozostające w rejestrach ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Działania aktywizacyjne podejmowane przez powiatowe urzędy pracy wobec tych osób przynoszą jednak widoczne rezultaty. Długotrwale bezrobotnych jest o 11,5% mniej, niż przed rokiem.
Bez kwalifikacji zawodowych pozostaje ponad 11 tysięcy bezrobotnych. Bez pracy pozostają głównie absolwenci szkół zawodowych i osoby posiadające wykształcenie na poziomie gimnazjalnym i niższym. Łącznie te dwie grupy stanowią 46% ogółu bezrobotnych. Dyplomami wyższych uczelni legitymuje się 17% zarejestrowanych.

Aktualne możliwości wsparcia rozwoju firm, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych, bieżące kwestie związane z rynkiem pracy w naszym regionie oraz wpływ Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rozwój przedsiębiorstw i funkcjonowanie zespołów pracowniczych – to tematy które poruszane były podczas II Forum Konferencyjnego Dla Przedsiębiorców.

Podczas otwarcia spotkania, dyrektor WUP Arkadiusz Piecyk, podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy jednostkami zajmującymi się rynkiem pracy a instytucjami otoczenia biznesu. Zaznaczył, że wspólne działanie jest kluczowe przy efektywnym realizowaniu nałożonych zadań i poprawie sytuacji na rynku pracy.

I właśnie poprawiająca się sytuacja w obrębie walki z bezrobociem w województwie świętokrzyskim była tematem rozpoczynającym wystąpienia prelegentów. Na temat rekordowo niskiego bezrobocia w świętokrzyskiem, zmieniających się trendów na przestrzeni lat i ogólnej koniunktury mówiła Anna Jastrzębska – zastępca kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy WUP.

O tym jakimi środkami aktualnie dysponuje województwo świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego opowiedział Tomasz Janusz - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Przedsiębiorcy poznali zasadę działania Bazy Usług Rozwojowych – narzędzia, które umożliwia skorzystanie przez pracodawców i ich pracowników z wysokiej jakości kursów i szkoleń, a także refundację nawet 80% poniesionych kosztów. Na temat potrzeb szkoleniowych, Podmiotowego Systemu Finansowania, środków przeznaczonych na Działanie 10.5 RPO w ramach którego wdrażana jest Baza Usług Rozwojowych opowiedział Paweł Lulek – kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania i korzystania z Podmiotowego Systemu Finansowania przedstawił Karol Kaczmarski – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii –które jest jednym z Operatorów BUR w województwie świętokrzyskim.

Przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – Beata Gawęcka – Ajchel i Anna Zuszek wyjaśniły czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jakie korzyści wynikają dla firm i pracowników.

Prezentacje ze spotkania dostępne są tutaj:

Rekordowo niskie bezrobocie – rynek pracy w nowej sytuacji
Aktualne środki na rozwój firm w RPOWŚ
Baza Usług Rozwojowych
Zintegrowany System Kwalifikacji

Juz 17 października zapraszamy wszystkich chętnych na Konsultacje z doradcą zawodowym i doradcą EURES które odbędą się w Budynku C Politechniki Świętokrzyskiej

1200 miejsc pracy krajowej i niemal 3 i pół tysiąca ofert zagranicznych – tyle wakatów czekało na odwiedzających Regionalne Targi Pracy 28 września 2018 r. w Końskich.

Tradycyjnie pracownicy WUP prowadzili spotkania informacyjno-warsztatowe, tym razem na temat założenia własnej działalności „Własna firma – pomoc na starcie”, „Wyjazd do pracy za granicą – co musisz wiedzieć” oraz „Baza Usług Rozwojowych – wsparcie dla pracodawców i ich pracowników”.

Regionalne Targi Pracy cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ jest to wydarzenie o zasięgu ponadlokalnym i daje możliwość kontaktu w jednym miejscu z pracodawcami zarówno z terenu powiatu koneckiego jak i ościennych.

Wydarzenie oficjalnie otworzyli: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, Arkadiusz Piecyk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Bożena Urban Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i Starosta Konecki Bogdan Soboń.

Targi zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Końskich, w Skarżysku–Kamiennej i we Włoszczowie oraz Starostwem Koneckim.

Jeżeli masz:

 • ukończone 15 lat (w dniu zapisu), ale nie jesteś osobą pełnoletnią
 • masz ukończoną szkołę podstawową/gimnazjum lub nie kontynuujesz nauki
 • masz problemy z nauką
 • masz trudną sytuację rodzinną
 • stan zdrowia pozwala na podjęcie przygotowania zawodowego

WSTĄP DO OHP!!!

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach zaprasza młodzież, która chce zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz uzupełnić wykształcenie. Zapewniamy bezpłatny pobyt z wyżywieniem oraz opiekę wychowawczą.

Szczegółowe informacje o naborze do Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach znajdują się na stronie internetowej www.swietokrzyska.ohp.pl

Strona 1 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo