Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Super User

Ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce po zakończeniu pracy w państwach Unii Europejskiej(UE) , Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.


Osoby, które utraciły pracę na terenie państw UE/EOG i Szwajcarii mają możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia.


W przypadku osób, które nie skorzystały z uprawnienia do nabycia zasiłku w kraju ostatniego zatrudnienia i powróciły do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy za granicą  ustalane jest na podstawie polskiego ustawodawstwa, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 11 rozporządzenia 987/2009, pozwalających ustalić, czy daną osobę można uznać za powracającą do swojego stałego miejsca zamieszkania. W związku z tym osoby składają stosowne oświadczenie.
WYJĄTEK: w/w oświadczenia nie wypełniają osoby, które po powrocie z w/w krajów podjęły zatrudnienie w Polsce, a następnie po utracie tego zatrudnienia zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne w celu ustalenia prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia z uwzględnieniem zagranicznego okresu pracy/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek.


Okres pracy przebyty w innym państwie członkowskim UE/EOG i Szwajcarii potwierdzany jest na dokumencie PD U1 przez instytucję właściwą danego państwa, w którym dana osoba była zatrudniona, ubezpieczona bądź prowadziła działalność na własny rachunek.
Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce musi:

 

 • Zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania.
 • Zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i wypełnić wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych na podstawie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek spełnionych w innym państwie członkowskim.
 • Przedłożyć oryginalny dokument PD U1.
 • Wypełnić oświadczenie, wyjaśniające sytuację życiową w okresie pobytu za granicą w myśl art. 11 rozporządzenia 987/2009.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie posiada dokumentu PD U1, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) występuje (za pośrednictwem dokumentu SED U 001) do zagranicznej instytucji właściwej o potwierdzenie przebytych tam okresów zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek. Dla potwierdzenia tych okresów osoba musi przedłożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy dokumenty potwierdzające zatrudnienie/ ubezpieczenie/ pracę na własny rachunek (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, rozliczenia podatkowe, odcinki wypłat). Zagraniczna instytucja właściwa wystawia i przesyła do WUP dokument SED U002. Taki dokument stanowi podstawę dla WUP do wydania stosownej decyzji dla osoby bezrobotnej i nie jest wydawany osobie bezrobotnej.
Osoba zainteresowana winna indywidualnie wystąpić do zagranicznej instytucji właściwej o wydanie dokumentu PDU1.

mapa-UE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej(UE):
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Od 01.07.2013r. Chorwacja.
Państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG):
Islandia, Liechtenstein, Norwegia
Państwa stowarzyszone z UE:
Szwajcaria

Potwierdzanie okresów zatrudnienia/ ubezpieczenia/ pracy na własny rachunek przebytych w Polsce dla celów instytucji właściwych z Unii Europejskiej(UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

Dokumentem potwierdzającym okresy, zatrudnienia, ubezpieczenia, pracy na własny rachunek przebyte w Polsce jest dokument PD U1. Dokument ten stanowi podstawę do zaliczenia ww. okresów nabytych w Polsce do ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych w innym państwie członkowskim UE/EOG i Szwajcarii.

W celu uzyskania dokumentu PD U1 osoba zainteresowana musi złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U1 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wraz z załącznikami:

 • dowód osobisty,
 • świadectwa pracy (w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ZUS o wysokości wynagrodzenia za pracę),  
 • decyzji o wpisie i wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia z ZUS, potwierdzającego okres prowadzenia działalności gospodarczej z podaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Polski),
 • innych dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia, za które opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, np. umowa zlecenia wraz z zaświadczeniem z ZUS z podaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, potwierdzające okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce,
 • dokumenty potwierdzające odbywanie służby zastępczej, pobieranie zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego , itp.

Uwaga!!!
Załączniki winny być przedkładane w oryginałach (do wglądu) lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. Istnieje także możliwość dokonania darmowych poświadczeń w WUP w trakcie składania wniosku.

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z państw Unii Europejskiej(UE) Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii do Polski

Osoby, które nabyły prawo do zasiłku w jednym z państw UE/EOG i Szwajcarii, innym niż Polska, mogą  przyjechać do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać świadczenie dla bezrobotnych przez okres 3 miesięcy w wysokości, jaka została ustalona za granicą. Na uzasadniony wniosek bezrobotnego zasiłek ten może zostać przedłużony maksymalnie do 6 miesięcy -  decyzję o tym podejmuje wyłącznie instytucja właściwa państwa, które przyznało prawo do tego zasiłku.

UWAGA!!!
Zasiłek jest wypłacany przez instytucję właściwą, która przyznała prawo do zasiłku, bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez bezrobotnego.

Transfer zasiłku następuje na podstawie dokumentu PD U2.
Aby pobierać taki zasiłek w Polsce, uzyskany w innym państwie członkowskim, osoba zainteresowana musi:

 • Zarejestrować się jako osoba bezrobotna we właściwej instytucji ds. bezrobocia w państwie ostatniego zatrudnienia.
 • Nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, na podstawie tamtejszego ustawodawstwa.
 • Pozostawać w dyspozycji zagranicznej instytucji ds. bezrobocia przez co najmniej 4 tygodnie.
 • Uzyskać dokument PD U2 z instytucji właściwej państwa, które przyznało prawo do tego zasiłku.
 • Po przyjeździe do Polski, zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, w ciągu 7 dni od daty początkowej wskazanej na dokumencie PD U2 w celu uzyskania statusu osoby poszukującej pracy.
 • Po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy, jako osoba poszukująca pracy, zgłosić się z dokumentem PD U2 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

UWAGA!!!
Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą należy powrócić do kraju, w którym ustalono uprawnienia do zasiłku - najpóźniej w ostatnim dniu ważności dokumentu PD U2.

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z Polski do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej(UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku ma możliwość poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim UE/EOG i Szwajcarii, korzystając jednocześnie z możliwości pobierania, w tym kraju zasiłku dla bezrobotnych przez okres 3 miesięcy (na uzasadniony wniosek bezrobotnego zasiłek ten może zostać przedłużony na okres maksymalnie do 6 miesięcy).

Transfer zasiłku następuje na podstawie dokumentu PD U2.
Aby skorzystać z tego uprawnienia osoba musi:

 • Zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce zameldowania.
 • Nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, na podstawie polskiego ustawodawstwa.
 • Pozostawać w dyspozycji powiatowego urzędu pracy przez co najmniej 4 tygodnie.
 • Złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U2 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
 • Załączyć zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające okres, na który został przyznany zasiłek, datę rejestracji.
 • Zgłosić się do odpowiednich służb zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy, w ciągu 7 dni od daty początkowej wskazanej w dokumencie PD U2 w celu zarejestrowania się jako osoba poszukująca pracy.

UWAGA!!!
Aby kontynuować pobieranie przysługującego zasiłku w Polsce należy powrócić do kraju i zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy najpóźniej w ostatnim dniu ważności dokumentu PD U2.

Obowiązujące akty prawne
z zakresu koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych

Aktualne przepisy unijne: 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004z dnia

  29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009z dnia

  16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


Powyższe rozp. wprowadziły obowiązek stosowania ujednoliconych dokumentów unijnych z serii U-tj; PD U1( dawny formularz E301), PD U2 (dawny formularz E 303), PD U3 oraz dokumentów SED służących do wymiany informacji między instytucjami właściwymi w zakresie ustalania świadczeń z tytułu bezrobocia.
Ponadto nowe przepisy umożliwiają zaliczanie okresów pracy na własny rachunek, a także transferu zasiłku dla bezrobotnych, przyznanego przez instytucję właściwą na dok.PD U2, bezpośrednio na konto bezrobotnego.
Nadmienia się, iż formularz E 301 (wydany dotychczas przez odpowiednie instytucje właściwe) będzie nadal uznawany przez urzędy pracy.
Uwaga!!! w/w Rozporządzenia obowiązują od 01.05.2010r. w 27 krajach UE, od 01.04.2012r. w Szwajcarii a od 01.06.2012r. w Islandii, Liechtensteinie oraz Norwegii od 01.07.2013r. w Chorwacji, jako 28 państwie UE.


Krajowe przepisy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1189).

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. u. z 2019 poz.1482),

Dotychczas obowiązujące przepisy unijne:

 • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 149 z 5.07.1971 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 rokuustalające sposób stosowania rozporządzenia numer 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach wspólnoty ( Dz. U. WE L 74/1 z 27.03.1972r. z późn. zm.).

Wojewódzki Urząd Pracy:

 • pełni funkcję tzw. instytucji właściwej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • przyjmuje i rozpatruje wnioski osób bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń (dokumentów PD U1 oraz PD U2) w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • prowadzi korespondencję z zagranicznymi instytucjami właściwymi na dokumentach z serii SED w zakresie potwierdzania okresów zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek,
 • wydaje decyzje w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia z uwzględnieniem dokumentu PDU1.
 • realizuje zadania wynikające z dokumentu PD U2.

Powiatowy Urząd Pracy:

 • wydaje zaświadczenia dla osób bezrobotnych zwracających się do instytucji właściwej o wydanie dokumentu PD U2,
 • rejestruje osoby bezrobotne i wydaje zaświadczenia o rejestracji oraz przekazuje dokumentację do instytucji właściwej (w przypadku stosowania sumowania okresów zatrudnienia),
 • niezwłocznie informuje wojewódzki urząd pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej, jeżeli utrata statusu nastąpi przed wydaniem przez marszałka województwa decyzji administracyjnej,
 • rejestruje osoby poszukujące pracy na podstawie dokumentu PD U2 , a także wydaje odpowiednie zaświadczenia dla osób zainteresowanych,
 • realizuje decyzje wydane przez instytucję właściwą, tj; o wypłacie zasiłku dla osób bezrobotnych ustalonego na podstawie zsumowanych okresów zatrudnienia uwzględnionych w lub dokumentu PD U1 ( dawnym formularzu E 301) oraz dokumentu SED U002.

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o działalności nielegalnych pośredników pobierających opłaty bez zapewniania miejsc pracy, Wojewódzki Urząd Pracy ostrzega przed pochopnym podejmowaniem decyzji o wyjeździe za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia.

Oszuści podszywający się pod legalnie działające na rynku agencje zatrudnienia zamieszczają oferty pracy, które służą jedynie wyłudzeniu pieniędzy od nieświadomych osób. Działające zgodnie z przepisami prawa agencje zatrudnienia winny posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia potwierdzony stosownym certyfikatem. Wykaz legalnie działających agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl O dodatkowe informacje pytaj w wojewódzkim i powiatowych urzędach pracy. Wyjazd do pracy za granicę powinien być zawsze decyzją starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów i rozczarowań.

Informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy oraz na Policję lub do prokuratury.

1.Wojewódzkie Targi Edukacji i Pracy w Kielcach (w dniu 21.10.2015 r.)

2.XXXII Powiatowe Targi Pracy w Morawicy (w dniu 30.10.2015 r.)

We wszystkich przedsięwzięciach brali udział pracownicy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którzy na stoisku informacyjno – promocyjnym udzielali informacji nt. oferowanej pomocy. Osoby, które odwiedzały stoisko WUP zainteresowane były m.in. podjęciem pracy poza granicami kraju. Informacji na temat aktualnych ofert pracy, a także sposobów poszukiwania bezpiecznej pracy udzielali doradcy EURES. Do dyspozycji klientów przygotowano 160 zagranicznych ofert pracy na 1100 miejsc pracy m.in. w branży budowlanej, usługowej i przemysłowej.

Zainteresowani mieli również możliwość skorzystania z porad doradcy zawodowego, który udzielał informacji na temat możliwości podjęcia kształcenia, podwyższania kwalifikacji zawodowych, pozyskiwania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Pracodawcom uczestniczącym w Targach przekazywano informacje nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego - nowego instrumentu wsparcia finansowego w zakresie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Uczestnicy targów pracy otrzymali materiały informacyjne dotyczące ww. zagadnień w postaci ulotek, broszur oraz publikacji opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Strona 22 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo