Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Super User

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r.
(Dz. U. poz. 458) w Polsce realizowany jest Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. To już druga edycja Programu,
który stawia sobie za cel poprawę opieki psychiatrycznej i lepsze
dopasowanie jej do potrzeb pacjentów oraz zapobieganie stygmatyzacji
i dyskryminacji osób chorujących również w obszarze rynku pracy.


Wśród szczegółowych założeń Programu należy wymienić:


•    upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej
      opieki zdrowotnej oraz różnych form pomocy i wsparcia społecznego,
•    aktywizację zawodową osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego,
•    skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy,
•    wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów, rodziców i nauczycieli,
•    opracowanie zasad przedstawiania osób z zaburzeniami psychicznymi
      w mediach,
•    działania informacyjno-edukacyjne dotyczące poszanowania praw osób
      z zaburzeniami psychicznymi.

Jak każdego roku, tak i w tym prowadzimy orientację zawodową dla młodzieży uczącej się. Pierwsze zajęcia przeprowadzone zostały dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach.

W dniu 11 stycznia 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie informacyjne dla młodzieży uczącej się w Ośrodku. Jego celem było przedstawienie usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Uczestnicy spotkania zapoznali się również ze specyfiką pracy doradców zawodowych i psychologów w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Młodzież z zainteresowaniem rozwiązała test „Profil zainteresowań”, którego celem było poznanie własnych preferencji zawodowych.

Przestawiono również informacje dotyczące roli i zadań EURES. Zaprezentowana została krajowa strona EURES oraz Europejski Portal Mobilności Zawodowej. Dodatkowo uczestnicy indywidualnie zadawali pytania dotyczące bezpiecznych wyjazdów za granicę.

W spotkaniu towarzyszyli uczniom ich opiekunowie, którzy na język migowy przekazywali treści spotkania, ćwiczeń oraz rozmów z doradcami zawodowymi.

W spotkaniu uczestniczyło 36 uczniów.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w  dniach 18 stycznia, 24 stycznia oraz 15 marca i 22 marca 2012r. przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu planowania kariery zawodowej. W warsztatach wzięli udział uczniowie III klas gimnazjum.

Podczas spotkania uczniowie mogli zastanowić się nad wybraną drogą zawodową i zweryfikować własne pomysły dotyczące wybranych kierunków kształcenia. Doradcy zawodowi podkreślili, jak istotne jest, aby decyzje o wyborze podejmowane przez młodych ludzi poparte były nie tylko znajomością własnych uzdolnień i preferencji, ale także wiedzą na temat cech osobowości, temperamentu czy wyznawanych wartości.

Prowadzący zajęcia przekazali młodzieży informację na temat aktualnej sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy, a także wskazali na trendy rozwojowe obserwowane w skali całego kraju. Poinformowali, jakie zawody będą poszukiwane na rynku pracy w perspektywie kilkuletniej. Ponadto uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.

Kolejnym punktem warsztatów była prezentacja filmu dydaktycznego pn. ,,Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”.

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. O. Langego w Kielcach odbyła się debata oksfordzka pn. ,,Własna firma szansą dla młodych”. Wzięło w niej udział 74 uczniów z klas I-szych i II-gich. Podczas przygotowań do debaty doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przeprowadzili dla osób biorących udział w dyskusji zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości oraz spotkanie na którym wspólnie z młodzieżą omówiono argumenty i kontrargumenty do zaproponowanej tezy a także przećwiczono poszczególne wystąpienia.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 22 listopada 2012r. przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu planowania kariery zawodowej. W warsztatach wzięli udział uczniowie II klas gimnazjum.

W dniu 22 stycznia 2014 r. w Gimnazjum Jana Pawła II w Rakowie odbyły się zajęcia warsztatowe pn. „Planowanie kariery zawodowej. Część I – poznaj siebie”.
Uczestnikami byli  uczniowie III klas gimnazjum.

Były to już kolejne z zaplanowanych zajęć odbywających się w ramach projektu  „RozPracuj to z biblioteką” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rakowie.

Uczniowie wykonując określone ćwiczenia i zadania mieli okazję zweryfikować swoje plany edukacyjne oraz zastanowić się nad wybraną drogą zawodową. Doradcy zawodowi podkreślili, jak istotne jest, aby decyzje o wyborze podejmowane przez młodych ludzi poparte były nie tylko znajomością własnych uzdolnień i preferencji, ale także wiedzą na temat cech osobowości i temperamentu czy wyznawanych wartości.

Młodzież z zainteresowaniem rozwiązała test „Profil zainteresowań”, którego celem było poznanie własnych preferencji zawodowych.

Gimnazjaliści wykazali duże zainteresowanie prezentowaną tematyką oraz wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych warsztatach.

W dniu 29 stycznia 2014 r. w Gimnazjum w Miąsowej zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe dla młodzieży pn. „Planowanie kariery zawodowej. Część I – poznaj siebie”.

W warsztatach wzięli udział uczniowie III klas gimnazjum.
Zajęcia zorganizowano w ramach projektu „RozPracuj to z biblioteką” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sobkowie.

Trzecioklasiści ze względu na konieczność podjęcia decyzji dotyczącej wyboru ich przyszłej ścieżki zawodowej, wspólnie z doradcą zawodowym, skoncentrowali się na aspektach planowania kariery, wyboru szkoły, wyznaczania sobie celów, wartości czy poznania samego siebie. Dla lepszego poznania siebie wykonali różne ćwiczenia i test badający profil zainteresowań zawodowych. Młodzież, dzięki udziałowi w zajęciach, uświadomiła sobie fakt, że to kim zostanę w przyszłości zależy od nich samych i starań jakie podejmą w tym kierunku.
Kolejnym punktem warsztatów była prezentacja filmu dydaktycznego pn. ,,Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”.

Sprawozdanie z działań podejmowanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
organizowanego pod hasłem „Praca- zawód czy kompetencje”
w dniach 15-21 października 2012r.

banner

W dniu 17 października 2012 roku w Głównej Auli Wykładowej Politechniki Świętokrzyskiej odbył się panel dyskusyjny pn.Znani, sławni, lubiani o tym, że praca może być pasją”. Spotkanie to zostało wpisane w kalendarz imprez organizowanych w naszym województwie w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem
Praca: zawód czy kompetencje?”. Jego inicjatorami byli: Wojewódzki Urząd Pracy, Politechnika Świętokrzyska i "Radio Kielce" S.A. Na spotkanie licznie przybyli uczniowie, nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci i kadra akademicka szkół wyższych i uczelni. Szacuje się, iż uczestniczyło w nim ponad 600 osób.

 Harmonogram działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach
IV edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem 

Praca: zawód czy kompetencje?”

Szczegółowy harmonogram dostępny w dalszej części artykułu. 

Strona 25 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo