Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Super User

Wypełniając wniosek elektronicznie w systemie STOR, po wybraniu Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) i Wniosku (RIS-WNI), system przenosi użytkownika do modułu praca.gov.pl w celu wypełnienia i złożenia wniosku. Należy zapoznać się z regulaminem korzystania z praca.gov.pl, a następnie wpisać lub wybrać adresata wniosku z listy. Po wybraniu odpowiedniego adresata wniosku należy wybrać przycisk Przejdź do edycji wniosku.

W poniższej Instrukcji użytkownika znajdują się informacje dotyczące wypełniania formularza w wersji elektronicznej

Instrukcja użytkownika dla portalu STOR

Pomocne przy wypełnianiu wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych będą również:

Instrukcja wypełniania „Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych” i jego aktualizacji – dostępna również na stronie www.stor.praca.gov.pl

Obszary szkolenia w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych - komentarz

Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dot. „Przygotowania zawodowego dorosłych”:

 Przygotowanie zawodowe dorosłych - oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Instytucja szkoleniowa składa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zawierający informację o:

 • tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 • kadrze dydaktycznej;
 • bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;
 • metodach oceny jakości szkoleń;
 • liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku;
 • pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,  polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Wniosek o wpis należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

 Może być wypełniony:

 • elektronicznie na stronie www.stor.praca.gov.pl opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
  albo
  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. A w przypadku braku takich podpisów, po wypełnieniu wydrukowany, podpisany ręcznie (czytelnie) i złożony w postaci papierowej do WUP.
 • ręcznie lub w wersji Word  (wniosek do pobrania) i po podpisaniu czytelnie dostarczony (lub przesłany) do WUP.

 

W przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS), kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną.  

Na podstawie art. 20 ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru:

 • na wniosek instytucji szkoleniowej,
 • w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy,
 • w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową,
 • z powodu niezłożenia informacji o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru jest zobowiązana do informowania, w postaci papierowej lub elektronicznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach o:

 1. zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności;
 2. kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejestru.

W związku z art. 20 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy instytucja szkoleniowa ma obowiązek informować Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach o zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii oraz o kontynuowaniu działalności szkoleniowej  w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejestru.

Aktualizacji można dokonać za pomocą jednego z poniżej wymienionych sposobów:

 • podpisać podpisem elektronicznym, lub
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

(Wniosek do pobrania )

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy podpisać czytelnie i przekazać do

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce    

Uwaga!

 

Wypełniając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

 1. Składając wniosek w okresie od 1 do 31 stycznia zaznaczamy w górnej części pierwszej jego strony kwadrat dotyczący kontynuacji działalności, natomiast gdy na przestrzeni danego roku zmienia się dane instytucji szkoleniowej (np. nazwa, adres siedziby, osoba kierująca itp.) wówczas zaznaczamy kwadrat dotyczący aktualizacji danych. 
 2. W rubryce danych teleadresowych należy wpisywać nazwę oraz adres siedziby instytucji zgodnie z dokumentem założycielskim. Gdy modyfikacji ulegają dane ogólne instytucji szkoleniowej (np. zmiana nazwy, zmiana adresu siedziby, zmiana osoby kierującej) i nie ma możliwości weryfikacji tych danych w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS), należy dostarczyć  dokumenty potwierdzające ww. zmianę.
 3. Sformułowanie „w bieżącym roku kalendarzowym" dotyczy roku, w którym instytucja szkoleniowa składa wniosek.
 4. Należy wypełnić oświadczenie za pomocą (niepotrzebne skreślić), które na wniosku w wersji Word znajduje się przed podpisem.Instytucja określa czy zgadza się na doręczanie korespondencji w sprawach związanych z wpisem do rejestru instytucji szkoleniowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Wniosek winna podpisać osoba kierująca instytucją szkoleniową czytelnie.

Instytucje szkoleniowe, które nie poinformują o kontynuowaniu  działalności szkoleniowej w terminie  do dnia 31 stycznia zostaną wykreślone z rejestru instytucji szkoleniowych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż pomocne wskazówki dotyczące wypełnienia poszczególnych działów ww. wniosku znajdą Państwo w „Instrukcji wypełniania wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji” plik do pobrania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub pod numerem tel. 41/  36 41 611.

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych (takich jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej)  na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

CELE REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH :

 • umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy orientacji w rynku ofert szkoleniowych,
 • ułatwienie służbom zatrudnienia poszukiwania wykonawców usług szkoleniowych,
 • dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy,
 • racjonalizacja wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • podwyższenie jakości i efektywności szkoleń,
 • ułatwienie rozwoju kształcenia ustawicznego,
 • umożliwienie  zaprezentowania własnej oferty przez nowe instytucje, drobne, prywatne firmy,
 • ukazanie bogatej bazy danych usług szkoleniowych zarówno dla samych instytucji, jak i użytkowników korzystających z zawartych w niej informacji.


OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU:

- rejestr jest jawny, bezpłatny i prowadzony w formie elektronicznej,

- wpis do rejestru jest dokonywany w formie elektronicznej na podstawie wniosku o wpis przekazanego przez instytucję szkoleniową w postaci papierowej lub elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę tej instytucji lub właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji – w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- filie i oddziały instytucji szkoleniowych posiadające podstawy prawne do samodzielnego działania składają samodzielnie wniosek o wpis do rejestru do WUP właściwego ze względu na siedzibę oddziału (lub filii).

 

Certyfikaty jakości / akredytacje

Certyfikat jest potwierdzeniem wysokiego standardu jakości usług. Wśród certyfikatów przedstawianych przez instytucje szkoleniowe mogą znaleźć się takie certyfikaty jak:

akredytacja kuratora oświaty wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydanych na podstawie międzynarodowych norm ISO serii 9000, certyfikat dla szkół językowych PASE lub inny znak jakości (Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach).

O uzyskanie certyfikatu jakości usług instytucje szkoleniowe mogą ubiegać się
w instytucjach uprawnionych do wydawania tego typu dokumentów, np. certyfikat norm serii ISO w Polskim Centrum Akredytacji.

Informacja dotycząca uzyskiwania potwierdzenia wpisu instytucji szkoleniowej do RIS

 


uwagaInformujemy, że do wojewódzkich urzędów pracy napływają sygnały od instytucji szkoleniowych o pojawieniu się firmy „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.”, która wysyła do nich informację o możliwości odpłatnego wpisania się do prowadzonego przez tę spółkę rejestru podmiotów szkoleniowych. W związku z powyższym informujemy, iż ww. spółka „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu świadczy działalność komercyjną, a prowadzony przez nią Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych nie ma nic wspólnego z Rejestrem Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzkie urzędy pracy, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Działalność agencji zatrudnienia zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w 2010 r.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Strona 28 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo