Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Super User

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas wraz z dyrektorami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiuszem Piecykiem oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Maciejem Tomczykiem otworzyli Regionalne Targi Pracy w Jędrzejowie. To lubiane przez mieszkańców regionu jędrzejowskiego wydarzenie. Przyciąga tłumy ludzi, którzy chcą sprawdzić jakie są aktualne oferty pracy, skorzystać z pomocy doradców zawodowych czy wziąć udział w panelach informacyjnych. W poprzedniej edycji Targi odwiedziło półtora tysiąca osób. Co przygotowane jest podczas dzisiejszej- XIV edycji?
Czeka 49 wystawców, w tym 30 pracodawców którzy przygotowali 68 ofert pracy krajowych na 565 etatów. Rozważacie wyjazd do pracy za granicę? Kierujcie się do stoiska Wojewódzkiego Urzędu Pracy - znajdziecie oferty 104 wakatów u 36 pracodawców - w Belgii, Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji.


W tym roku warsztaty prowadzone przez specjalistów z WUP poświęcone są wyjazdom do pracy za granicą, a także zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
Targi Pracy to nie tylko oferta dla osób bezrobotnych. Nowości przygotowane są także dla pracodawców. Ruszyła bowiem Baza Usług Rozwojowych. To narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać refundację kosztów za szkolenia swoje i swoich pracowników.
Honorowy patronat nad Regionalnymi Targami Pracy w Jędrzejowie objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Regionalne Targi Pracy to inicjatywa własna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Partnerami są urzędy pracy w Jędrzejowa, Kazimierzy Wielkiej, Pińczowa i Włoszczowy.

W dniach 18 – 20 września 2017r. odbyła się XIV Internetowa Giełda Pracy zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach oraz Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach.

Podobnie jak tradycyjne targi, Internetowa Giełda Pracy miała charakter powszechny i ogólnodostępny, ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego. Taka formuła giełdy umożliwiła zastosowanie nowoczesnych technik poszukiwania pracy, jakimi są Internet oraz poczta elektroniczna. Wśród klientów Internetowej Giełdy Pracy były osoby nie tylko z naszego województwa, ale również z innych regionów kraju i zagranicy.

W czasie trwania giełdy osoby zainteresowane miały możliwość skorzystania
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, Powiatowym oraz Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach prowadzili również konsultacje dokumentów aplikacyjnych on-line.

Efekty XIV Internetowej Giełdy Pracy:

 1.  Liczba udostępnionych miejsc pracy w kraju (wakatów): 2 750
 2.  Liczba udostępnionych miejsc pracy za granicą (wakatów): 3 130
 3.  Liczba odwiedzin strony IGP w czasie trwania giełdy: 1 300
 4.  Liczba odsłon strony IGP w czasie trwania giełdy: 11 750

Klient odwiedzający stronę Internetowej Giełdy Pracy poświęcił na jej przejrzenie średnio ponad 11 minut. W tym czasie odwiedził ok. 9 zakładek (ofert pracy, porad doradców zawodowych, informacji nt. sieci EURES).
Dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje przygotowane przez doradców dot. zasad poruszania się po rynku pracy, bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą oraz porady psychologa, o czym świadczy wysoka liczba odwiedzin.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Partnerom, którzy włączyli się w promocję Internetowej Giełdy Pracy wśród osób poszukujących pracy i przyczynili się do powodzenia tej inicjatywy.

W przypadku ponownego zaistnienia niewypłacalności tego samego pracodawcy przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy nie mogą mieć powtórnie zastosowania do tych samych pracowników w zakresie takich samych roszczeń.

Lp.

Rodzaj świadczenia
(bez odsetek)

O G R A N I C Z E N I A

Czasowe

Kwotowe

 •  

wynagrodzenie za pracę

Podlega zaspokojeniu za
okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeśli ustanie stosunku pracy przypada w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, a w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszeniu upadłości także w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po dacie wystąpienia niewypłacalności.

Do wysokości nieprzekraczającej łącznie za okres jednego miesiąca (tj. po zsumowaniu wszystkich składników wynagrodzenia składających się na wynagrodzenie miesięczne) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wykazu lub wniosku.

 •  

wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności
w pracy

 •  

wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 j.t. ze zm.)

 •  

wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

 •  

dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy

 •  

składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych przysługujących od świadczeń wypłacanych ze środków Funduszu.

 •  

ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa
w art. 171 § 1 Kodeksu pracy,
przysługującego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający.

Podlega zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło
w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następującego po tej dacie.

Łączna kwota świadczenia nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wykazu lub wniosku.

 •  

odprawa pieniężna przysługująca na podstawie przepisów
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Podlega zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło
w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub
w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące
po tej dacie 

Do wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub jego wielokrotności, w przypadku, gdy roszczenie stanowi wielokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do jego ustalenia obowiązującego na dzień złożenia wykazu lub wniosku.

 •  

odszkodowanie, o których mowa
w art. 36 ¹ § 1 Kodeksu pracy

Powyższe roszczenia podlegają zaspokojeniu także w przypadku, gdy uprawnienie do nich powstało w dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w dniu ustania stosunku pracy.

Celem ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 t.j. ze zm.) jest zaspokojenie wierzytelności pracowniczych, których pracownik został pozbawiony na skutek niewypłacalności pracodawcy, których nie mógł wyegzekwować w zwykłym trybie.

Warunkiem wypłaty świadczeń ze środków Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych jest niewypłacalność pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. 2018.1433 t.j. ze zm.).

Art. 3. Niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy sąd upadłościowy lub restrukturyzacyjny, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego, wyda postanowienie, w którym dniem niewypłacalności będzie:

 1. data wydania postanowienia sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego,
 2. data wydania postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego pracodawcy, o którym mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019.243 t.j. ze zm.),
 3. data postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
 4. data postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy w przypadku stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Art. 4. Niewypłacalność instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń zachodzi, gdy sąd zagraniczny wyda orzeczenie, którym dniem niewypłacalności będzie:

 1. data wydania przez sąd zagraniczny orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego, postępowania układowego lub innego podobnego postępowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wobec instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń mających siedziby w tych państwach,
 2. data wydania przez sąd zagraniczny orzeczenia zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa albo z powodu niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania.

Art. 5. Niewypłacalność pracodawcy w przypadku wydania postanowienia o uznaniu głównego zagranicznego postępowania upadłościowego zachodzi, gdy sąd upadłościowy wyda postanowienie, w którym dniem niewypłacalności będzie:

 1. data wydania przez sąd upadłościowy postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego wszczętego wobec przedsiębiorcy zagranicznego z Danii lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczy (zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego dotyczącymi międzynarodowego postępowania upadłościowego),
 2. data wydania przez sąd zagraniczny orzeczenia, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa albo z powodu niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania.

Art. 6. Niewypłacalnością pracodawcy jest również:

 1. data wydania orzeczenia przez organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego, (zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000), o wszczęciu wobec przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego postępowania upadłościowego, o którym mowa w art. 2 lit. a lub c tego rozporządzenia, oraz powoła zarządcę,
 2. data wydania orzeczenia przez organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego, (zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000), zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa albo z powodu niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania,
 3. data wydania przez sąd upadłościowy postanowienia (zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000) o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, mające skutki ograniczone do majątku dłużnika znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 8. Niewypłacalność pracodawcy zachodzi w sytuacji niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych. Pracodawca staje się niewypłacalny:

 1. w dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego, wydanego na podstawie przepisów Prawa upadłościowego przez sąd upadłościowy, jeżeli:
  1. majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
  2. wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty,
 2. w dniu wydania przez organ założycielski decyzji o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa,
 3. w dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwiązaniu spółki handlowej, (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz .U. z 2019.505 t.j. ze zm.),
 4. w dniu wydania przez ministra właściwego do spraw gospodarki (na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, wykonywanej na takich samych zasadach jak przez przedsiębiorców polskich, przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach utworzonego oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. w dniu wydania przez ministra właściwego do spraw gospodarki (na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), decyzji o wykreśleniu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z rejestru przedstawicielstw,
 6. w dniu dokonania wykreślenia w wyniku:
  • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez pracodawcę działalności gospodarczej lub w dniu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, gdy:
   • organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Ewidencji Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami art. 7-7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.) lub przepisami o swobodzie działalności gospodarczej w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez pracodawcę działalności gospodarczej,
   • organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647) w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez pracodawcę działalności gospodarczej.
 7. w dniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego (dokonanego na podstawie art. 20 ust. 1h ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) i wystąpiło niezaspokojenie przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych.

Art. 12a. Możliwość wypłaty na podstawie wniosku indywidualnego zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu w przypadku faktycznego zaprzestania działalności  przez pracodawcę trwającego dłużej niż 2 miesiące (występuje brak środków finansowych), gdzie datą faktycznego zaprzestania jest dzień następujący po upływie wskazanego okresu i zostały spełnione łącznie następujące warunki, tj. pracodawca:

 1. nie prowadził działalności gospodarczej i nie uzyskiwał z tego tytułu przychodów, z wyłączeniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ujawnionej we właściwych rejestrach albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. nie przebywał w siedzibie albo w miejscach wykonywania działalności pomimo wpisu we właściwych rejestrach albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub siedziba pracodawcy została z urzędu wykreślona z właściwych rejestrów,
 3. nie realizował wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów podatkowych i rejestrowych obowiązków związanych z uprawnieniami pracowniczymi wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

Art. 15a. Możliwość wypłat zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu na podstawie wykazu pracodawcy w przypadku złożenia przez pracodawcę wniosku o ogłoszenie upadłości w okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy (do dnia wydania postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości) spełniającego wymogi określone w art. 22-25 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe do dnia wydania przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości. Wypłata zaliczek na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2 następuje w kwocie należnych uprawnionemu pracownikowi świadczeń, nie wyższej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczek.

 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej lub oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń,
 • oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego,

jeżeli jest obowiązany opłacać składkę za pracowników na FGŚP (poza zwolnieniami, o jakich mowa w art. 9a i 9b ustawy z dnia 13 lipca 2006r.) i jednocześnie zatrudnia, zgodnie z przepisami polskiego prawa, co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

 • pomoc domowa zatrudniona przez osobę fizyczną

Osoby fizyczne, które, zgodnie z przepisami polskiego prawa:

 • pozostają z pracodawcą w stosunku pracy,

lub

 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
 • wykonują pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług,
 • wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną - jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Podmiotami, które mogą wystąpić do Funduszu są:

 • pracownik,
 • były pracownik,
 • członek rodziny zmarłego pracownika uprawniony do renty rodzinnej,
 • członek rodziny zmarłego byłego pracownika uprawniony do renty rodzinnej,
 • pracodawca,
 • zarządca,
 • syndyk,
 • likwidator,
 • inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy.

Podstawowymi źródłami finansowania wypłat świadczeń ze środków Funduszu są m.in.:

 • składki płacone przez pracodawców (0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

Wysokość składki na FGŚP określa ustawa budżetowa. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i przekazuje na rachunek bankowy Funduszu niezwłocznie, nie póżniej niż w ciagu 3 dni roboczych od ich rozliczenia.

Koszty poboru składek obiążają rachunek bankowy Funduszu w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek.

 • zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych,
 • odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 • odsetki ustawowe za opóźnienie od należnosci powstaych z tytułu wypłaconych świadczeń, zwróconych po terminie,
 • środki pochodzące z funduszy celowych,
 • dotacja budżetowa.
Strona 7 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo