Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Super User

FGŚP spełnia dwa podstawowe zadania:

 • dokonuje wypłaty świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy,
 • dochodzi zwrotu wypłaconych przez Fundusz świadczeń od podmiotów i osób do tego zobowiązanych.

BEZZWROTNA POMOC FINANSOWA Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, którzy doznali ograniczenia obrotów gospodarczych (spadek obrotów co najmniej o 15 %, nie mają zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadków wskazanych w n/w ustawie, wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości) w sytuacji wystąpienia czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów (w szczególności wprowadzenia tzw. rosyjskiego embarga), z przyczyn od nich niezależnych.
Możliwość uzyskania tego typu pomocy, stwarza ustawa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2015.385 j.t. ze zm.).

Pomoc ta jest pomocą de minimis, przeznaczoną na ochronę istniejących miejsc pracy u przedsiębiorców, u których przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (zgodnie z PKD) to handel, przetwórstwo, transport, uprawy rolne lub chów i hodowla zwierząt, (a także w wynikające z nich usługi), a produkt tej działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym.

Pomoc dotyczy częściowych dopłat do wynagrodzeń za pracę (przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy), tj.:

 • za czas przestoju ekonomicznego – {ok. 1.110 zł miesięcznie (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy) x 6 miesięcy x liczba pracowników},
 • z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy –{ok. 1.110 zł miesięcznie (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy) x 6 miesięcy x liczba pracowników}.

Aby uzyskać przedmiotową pomoc należy wystąpić do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy) z wnioskiem i wymaganymi załącznikami. 

Limity pomocy de minimis:

 • 200 tys. EUR (kumulacja z inną pomocą de minimis),
 • 100 tys. EUR - transport,
 • 15 tys. EUR - rolnictwo,
 • 30 tys. EUR - w rybołówstwie.

 

Szczegółowe informacje w „ Informatorze dla przedsiębiorców …”.

Dodatkowo ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, zatrudnionych u w/w przedsiębiorców, mogą być w oparciu o wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników oraz umowy zawarte ze starostami (prezydentami miasta na prawach powiatu), właściwymi ze względu na siedzibę przedsiębiorcy dofinansowane:

 • koszty szkolenia tych pracowników ( max ok. 12.544,47 zł - 80% kosztów szkolenia nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia).

Na pomoc dla przedsiębiorców w latach 2015-2016 przeznaczona jest z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwota w wysokości 500 mln zł, przy czym umowy o wypłatę świadczeń z FGŚP mogą być zawierane tylko do 31.12.2016 r., a realizowane jeszcze w 2017 r.

Obowiązujące i przykładowe wzory dokumentów

Porozumienie z przedstawicielami pracowników (przykładowe).

Wniosek o przyznanie świadczeń.

Formularz informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis.

Formularz informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Umowa o wypłatę świadczeń.

Harmonogram miesięcznych wypłat świadczeń (przykładowy).

Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń.

Przepisy krajowe

Ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (j.t. Dz.U.2015.385 ze zm.).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U.2015.167).

Rozporządzenie RM z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311 z późn. zm.)

Rozporządzenie RM z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.2010.121.810).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.01.2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U.2015.168).

Przepisy unijne

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27.06.2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

INFORMATOR dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy ( Dz.U.2015.385 j.t. ze zm.).

Plik do pobrania

Uruchomiono w WUP w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Punkt Informacyjny, w którym pracownicy będą udzielać informacji w zakresie uzyskania bezzwrotnej pomocy w związku z ochroną miejsc pracy  (pokój  nr 11),
 • telefon informacyjny – 41 36 41 648.

Dłużnik Funduszu  może wystąpić do dysponenta Funduszu za pośrednictwem marszałka województwa, a w jego imieniu do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.) z wnioskiem o:

 • określenie warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty należności,
 • odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności,
 • umorzenie w całości lub w części należności Funduszu.

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty (potwierdzające wskazane we wniosku okoliczności), wymienione w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. 2017.2007 j.t.).

W zależności od spełnienia poszczególnych ustawowych przesłanek, świadczących o nieściągalności należności Funduszu procedura w sprawie określenia warunków zwrotu, odstąpienia od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenia należności Funduszu może być wszczęta na wniosek:

 • dłużnika Funduszu za pośrednictwem marszałka województwa (a w jego imieniu dyrektora WUP)
 • marszałka województwa (a w jego imieniu dyrektora WUP) z jego inicjatywy,
  i tak:

- Dłużnik Funduszu może złożyć wniosek, o którym mowa w:

 • art. 23 ust. 9a ustawy o określenie warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty należności, odstąpienie w całości lub w częściod dochodzenia zwrotu należności, lub umorzenie w całości lub w części należności Funduszu.
 • 23a ust. 1 ustawy o wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności Funduszu (jeżeli wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne),
 • 23a ust. 3 ustawy o zawarcie porozumienia w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności. 

- Wojewódzki Urząd Pracy (w imieniu marszałka województwa) może także z własnej inicjatywy (po wyczerpaniu całej procedury windykacyjnej) wystąpić do dysponenta Funduszu - ministra właściwego do spraw pracy z wnioskiem, o którym mowa w:

 • art. 23 ust. 9 o odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności,  lub umorzenie w całości lub w części należności Funduszu.

Treść ustawowych przesłanek oraz rodzaj dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności lub odstąpienie w całości
lub w części od dochodzenia zwrotu należności, umorzenie w całości lub w części należności Funduszu przedstawia się następująco:

 • Art. 23. ust. 3. cyt. ustawy, zgodnie z którym dysponent Funduszu może: określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należność, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli podjęcie takiej decyzji przez dysponenta Funduszu:  

1) prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty niż gdyby takiej decyzji nie podjęto (art. 23 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy).

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia z uwagi na  pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza,
 2. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego,
 3. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS",
  o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
 5.  oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

2

analiza wykazująca, że deklarowana kwota wpłaty przez dłużnika Funduszu spowodowałaby korzystniejszą sytuację Funduszu niż w przypadku wszczęcia postępowania sądowego i poniesienia kosztów sądowych lub w drodze przymusowego dochodzenia zwrotu w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z oświadczeniem dłużnika Funduszu zawierającym uprawdopodobnienie zaspokojenia należności Funduszu w wyższym stopniu,

3

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule,(gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika opis stanu faktycznego, swoje stanowisko oraz opinię prawną.

 

 

 lub
2) dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonej kwoty (art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy)

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza,
 2. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego,
 3. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
 5.  oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

2

analiza wykazująca, że dochodzenie zwrotu należności Funduszu jest związane
z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonych kwot, z wyliczeniem rzeczywistych kosztów, które należałoby ponieść w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

3

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, (gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika opis stanu faktycznego, swoje stanowisko oraz opinię prawną.

 

 

3) w przypadku osób fizycznych – gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności do Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególności pozbawiłoby tę osobę i jej rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych(art. 23 ust .3 pkt 3 ustawy).

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza,
 2. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego,
 3. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
 5.  oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

2

oświadczenie dłużnika Funduszu, że ze względu na stan majątkowy
i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności pozbawiłoby jego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,

3

dokumenty potwierdzające zawarty w oświadczeniu stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym ostatnie złożone zeznanie podatkowe,

4

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko, opis stanu faktycznego oraz opinię prawną.

 


Art. 23. ust. 4. cyt. ustawy
, zgodnie z którym dysponent Funduszu może:
określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć  termin spłaty należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców, w taki sposób, aby nie stanowiło to pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

analiza wykazująca, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierająca w szczególności:

 1. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,
 2. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,
  • wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,
  • pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli,
   z uwzględnieniem posiadanych przez Fundusz zabezpieczeń,
  • szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,
  • szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,
  • szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,
 3. założenie uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu,
  o których mowa w lit. a i b,

2

dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 1:

 • pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,
 • plan naprawczy pozwalający ocenić, czy dłużnik Funduszu będzie
  w stanie zrealizować spłatę należności zgodnie z zaproponowanymi warunkami, wraz z prognozami finansowymi obejmującymi cały okres, w którym będzie następowała spłata należności Funduszu,
 • ocena prawna możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz,

3.

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, (gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko, opis stanu faktycznego oraz opinię prawną.

 

 

Art. 23. ust. 5. cyt. ustawy, zgodnie z którym dysponent Funduszu może:
określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należność, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców,  zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy de minimis.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką dłużnik Funduszu otrzymał w roku podatkowym, w którym złożono wniosek, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie,

2

informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.04.2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

3

dokumenty potwierdzające prowadzenie przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej, w związku, z którą ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

4

informacja, do jakiej kategorii ratingowej należy dłużnik Funduszu zgodnie
z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych
i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6),

5

inne dokumenty i informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, (gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko, opis stanu faktycznego oraz opinię prawną.

 

 

Art. 23 ust. 6 pkt 4 cyt. ustawy  dysponent Funduszu może:

umorzyć należność w całości lub w części w przypadkach całkowitej jej nieściągalności, gdy sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 lub art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe o:
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,
b) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu w razie stwierdzenia, że jego majątek obciążony jest hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
c) umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika Funduszu obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

2

informacja o dacie wpływu wniosku o ogłoszenie upadłości,

3

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS,

4

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, także  oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania.

 

 

Art. 23. ust. 7 cyt. ustawy zgodnie z którym całkowita nieściągalność zachodzi również w przypadku, gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 6 pkt 3, pomimo niewykreślenia z właściwego rejestru faktycznie nie istnieje.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,

2

sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS",
o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS
w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,

3

informacja organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 760¹ ustawy z dnia
17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.z 2018.1360
t.j. ze zm.),

4

protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego

5

postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

6

protokół organu egzekucyjnego z czynności terenowych,

7

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS,

8

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, (gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko, opis stanu faktycznego oraz opinię prawną.

 

 

Art. 23 ust. 8. cyt. ustawy, zgodnie z którym dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, zostało umorzone w całości z urzędu.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzeniaz uwagi na  pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza,
 2. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego;
 3. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
 5.  oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

2

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS;

3

postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4

dokumenty potwierdzające stan majątkowy dłużnika Funduszu,

5

oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym,

6

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, (gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko, opis stanu faktycznego oraz opinię prawną.

 

 

Art. 23a ust. 1 cyt. ustawyzgodnie z którym Dłużnik Funduszu, wobec którego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne może złożyć wniosek o wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności Funduszu wraz z n/w dokumentami i informacjami.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust.1

1

wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności,

2

analiza wykazująca, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierająca w szczególności:

 1. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,
 2. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,
  • wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,
  • pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli,
   z uwzględnieniem posiadanych przez Fundusz zabezpieczeń,
  • szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,
  • szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,
  • szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,

c. założenie uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b,

3

dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 2:

 • pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,
 • ocena prawna możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz,

4

oświadczenie dłużnika Funduszu o wielkości pomocy publicznej udzielonej – w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych – i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lubpomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

5

informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy,

6

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wnioskowane przez dłużnika Funduszu warunki zwrotu należności Funduszu, w tym dokumenty, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy), a w przypadku, gdy warunki zwrotu należności określone w układzie stanowią wsparcie określone w art. 141 cyt. ustawy układ może zostać zawarty zgodnie z przepisami tej ustawy.

 

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko dotyczące wnioskowanych przez dłużnika Funduszu warunków zwrotu należności Funduszu wraz ze wskazanymi przez marszałka województwa dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019.243 t.j.),

 

 

Art. 23a ust. 3 cyt. ustawy, zgodnie z którym dłużnik Funduszu, który zawarł układ z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym może złożyć wniosek o zawarcie porozumienia w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności o: rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności wraz z n/w dokumentami i informacjami. 

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 3

1

analiza wykazująca, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierająca w szczególności:

 1. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,
 2. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,
  • wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,
  • pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli, 
   z uwzględnieniem posiadanych przez Fundusz zabezpieczeń,
  • szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,
  • szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,
  • szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,

c. założenie uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b,

2

dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 1:

 • pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,
 • ocena prawna możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz,

3

wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności,

4

układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne wraz z prawomocnym postanowieniem o jego zatwierdzeniu oraz inne dokumenty dotyczące układu,w tym dokumenty, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy), a w przypadku, gdy warunki zwrotu należności określone w porozumieniu stanowią wsparcie określone w art. 141 cyt. ustawy, porozumienie może zostać zawarte  zgodnie z przepisami tej ustawy.

5

oświadczenie dłużnika Funduszu o wielkości udzielonej – w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych – i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

6

informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy,

7

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wnioskowane przez dłużnika Funduszu warunki zwrotu należności Funduszu.

 

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko dotyczące wnioskowanych przez dłużnika Funduszu warunków zwrotu należności Funduszu, w tym:
a) sporządzoną przez marszałka województwa opinię, z której wynika, że dłużnik Funduszu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1),
b) ocenę marszałka województwa wskazującą, czy plan restrukturyzacyjny prowadzi do odzyskania przez dłużnika Funduszu długookresowej konkurencyjności na rynku.

 

Druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

Wnioski  kierowane do dysponenta Fundusz wyłącznie z inicjatywy marszałka województwa.

Art. 23 ust. 6 pkt 1-3 cyt. ustawy, zgodnie z którym dysponent Funduszu może na wniosek przygotowany i skierowany przez marszałka województwa (w jego imieniu dyrektora WUP) umorzyć należność w całości lub w części w przypadku całkowitej jej nieściągalności, gdy zgodnie z:
1) Art. 23 ust. 6 pkt 1 - zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9

1

informacja organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu,

2

informacje uzyskane w postępowaniu sądowym o wyjawienie majątku dłużnika Funduszu,

3

informacja organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 760¹ ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018.1360 t.j. ze zm.),

4

protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,

5

postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

6

porównanie kosztów dochodzenia i egzekucji należności Funduszu z kwotą możliwą do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym,

7

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

 

lub 

Art. 23 ust. 6 pkt 2 - osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i jednocześnie nie ma spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, albo osoba fizyczna zmarła i nie ma możliwości dochodzenia należności pomimo przejścia odpowiedzialności na osoby trzecie.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9

1

odpis aktu zgonu dłużnika Funduszu,

2

prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia,

3

informacja organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu,

4

informacja organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 760¹ ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018.1360 t.j. ze zm.),

5

informacje o składnikach majątkowych wchodzących w skład spadku, uzyskane od spadkobierców dłużnika Funduszu,

6

protokół lub inny dokument z wysłuchania spadkobierców dłużnika Funduszu w trybie art. 827 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego stwierdzający brak majątku dłużnika Funduszu,

7

prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,

8

dokumentacja dotycząca ustalenia stanu czynnego spadku przez organ egzekucyjny,

9

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

 

 lub

Art. 23 ust. 6 pkt 3 - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, została wykreślona z właściwego rejestru, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9

1

dokument potwierdzający wykreślenie dłużnika Funduszu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej „KRS”,

2

prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,

3

prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wskazujące na brak majątku dłużnika Funduszu,

4

informacja sądu o nieprzerejestrowaniu dłużnika Funduszu do KRS zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018.986, t.j. ze zm.),

5

informacja dotyczącą nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia dłużnika Funduszu, zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,

6

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

Szczególne przesłanki, w których marszałek województwa nie dochodzi zwrotu wierzytelności Funduszu od osób do tego zobowiązanych (poprzez zaliczenie tej wierzytelności w koszty).

Art. 23 ust. 8a ustawy, zgodnie z którym, gdy sąd upadłościowy, organ sadowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego w stosunku do osoby fizycznej, wyda orzeczenie o umorzeniu zobowiązań upadłego, kwotę umorzonego zobowiązania w części stanowiącej wierzytelność Funduszu marszałek województwa zalicza w koszty Funduszu, o czym niezwłocznie zawiadamia dysponenta. 
Art. 16 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym, gdy wypłata świadczeń nastąpiła po śmierci pracodawcy, marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3, kwotę wypłaconych świadczeń zalicza się w koszty Funduszu.

W przypadku gdy pracodawca, syndyk, likwidator i/lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy nie sporządził zbiorczego wykazu i/lub wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, wypłata świadczeń może nastąpić na podstawie wniosku indywidualnego złożonego do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy). Wniosek indywidualny składa pracownik, były pracownik lub uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Przepisy prawne dot. wypłaty tzw. świadczeń bieżących:

 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2041).

Wniosek indywidualny, o którym mowa w art. 16 w/w ustawy z dnia 13 lipca 2006r. składa się nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia zbiorczego wykazu lub wykazu uzupełniającego, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy (tj. odpowiednio 1 miesiąc + 14 dni; niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych + 14 dni).
Wniosek indywidualny składa się w formie papierowej marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – właściwemu ze względu na adres głównego miejsca wykonywania działalności, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy).
Wzór wniosku zawarty jest w w/w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r.

Przepisy prawne dot. wypłaty zaliczek:

 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2027).

W przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, pracownik pozostający w stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych (zgodnie z art. 12a cyt. ustawy z 13 lipca 2006r.) z powodu braku środków finansowych, do marszałka województwa właściwego ze względu ma siedzibę niewypłacalnego pracodawcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy).

Przepisy prawne dot. wypłaty tzw. świadczeń zaległych:

 • ustawa z dnia 6 maja 2010r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. nr 106, poz. 674),
 • ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.1994.1.1 ze zm.),

Wniosek indywidualny o wypłatę tzw. świadczeń zaległych tj. takich, do których uprawnienie powstało przed dniem 01.10.2006 r. i roszczenia te nie mogły być wypłacone ze środków Funduszu z powodu niezłożenia wniosku do Funduszu, niespełnienia wymogów dotyczących okresów referencyjnych lub terminów, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w brzmieniu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone, składa się bez żadnych ograniczeń czasowych, pod warunkiem, że dochodzone roszczenia nie są przedawnione (art. 291 § 5 Kodeksu pracy).

 

Przepisy prawne dot. wypłaty świadczeń:

 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2041).
Strona 8 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo