Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Super User

W przypadku istnienia niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy pracodawca, zarządca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy), a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - właściwemu ze względu na adres głównego miejsca wykonywania działalności niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych zwany „wykazem uzupełniającym” (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)

Przepisy prawne dot. wypłat zaliczek:

 

 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2027).

Zgodnie z art. 15a w/w ustawy z dnia 13 lipca 2006r., pracodawca może w okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy spełniającego wymogi wskazane w art. 22 – 25 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe do dnia wydania przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości, złożyć do marszałka województwa (na adres wojewódzkiego urzędu pracy) wniosek o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych, w kwocie należnych uprawnionemu pracownikowi świadczeń, nie wyżej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczek.

składany na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U.2018.1473 j.t. ze zm.).

PRACODAWCY z terenów gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi, którzy przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli jej prowadzenie i nie mają własnych środków na wypłatę pracownikom wynagrodzeń mogą uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia przysługujące za:

 • czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika w przypadku faktycznej niemożności świadczenia pracy w związku z powodzią,
 • czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,
 • wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej.

1 Wykaz ważniejszych aktów prawnych:

w zakresie wypłaty świadczeń:

w zakresie wypłaty zaliczek:

 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2027).

 

w zakresie dochodzenia zwrotu należności Funduszu m.in.:

 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2007).

 

w zakresie udzielania pożyczek (w przypadku klęski żywiołowej):

 • ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U.2018.1473 j.t. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz.U. nr 262, poz. 1566).

 

w zakresie udzielania bezzwrotnych pożyczek (w przypadku wysokiej stopy bezrobocia):

 • ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2019.669 j.t.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U.2017.1854 j.t.).

 

 w zakresie załatwiania spraw:

 • ustawa z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.), z wyjątkiem przepisów dotyczących wydawania decyzji i postanowień.

 

w zakresie świadczeń:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 j.t. ze zm.).

 

w zakresie szczegółowych zagadnień:

 • inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące m.in.: ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przepisów o zwolnieniach grupowych, pomocy publicznej, pomocy de minimis, Kpc, Ksh, Kc, itp.

 

Z dniem 1 stycznia 2012r. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych utracił osobowość prawną, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.). Wystąpiła więc konieczność zmiany dotychczasowych struktur organizacyjnych Funduszu. Kompetencje Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejął dysponent Funduszu, natomiast kompetencje kierowników Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejęli marszałkowie województw.

Marszałkowie województw zadania te realizują przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy. W województwie świętokrzyskim w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadania te realizuje
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

W strukturze organizacyjnej WUP, do obsługi Funduszu utworzony został Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a w nim dwa zespoły:

 • Zespół ds. Wypłat i Monitorowania Udzielonej Pomocy Publicznej tel. (41) 36-41-648, (41) 36-41-656, 
 • Zespół ds. Dochodzenia Zwrotu Należności tel. (41) 36-41-647, (41) 36-41-653, (41) 36-41-652.

 

Wszelkich spłat należności Funduszu należy dokonywać na rachunek nr 83 1020 2629 0000 9102 0342 8240 prowadzony przez: PKO Bank Polski S.A. Właścicielem rachunku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

Fundusz wypłaca zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.) zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zaliczkę.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1794) od 1 stycznia 2019 r. wynosi ono 2250 zł brutto.

Fundusz zaspokaja roszczenia pracownicze do wysokości nieprzekraczającej łącznie za okres jednego miesiąca kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia zbiorczego wykazu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub wykazu uzupełniającego, o którym mowa w art. 15 ust. 2, albo na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 1. (lub jego wielokrotności, gdy roszczenie stanowi wielokrotność wynagrodzenia).

Obecnie aktualne przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wynosi 4839,24 zł.

 

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019.300, t.j. ze zm.) w 2019 r. wynosi 142 950 zł. (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 04 grudnia 2018 r. pozycja 1185).

Ze świadczeń wypłacanych z Funduszu mogą być potrącane jedynie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także należności alimentacyjne na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy do potrącenia tych należności z wynagrodzenia za pracę.


Rodzaj składki

Finansowana przez pracownika

Finansowana przez pracodawcę

Emerytalna

9,76%

9,76%

Rentowa

1,50%

6,50%

Zdrowotna

9%

-

Chorobowa

2,45%

-

Wypadkowa

-

wg rozp. MPiPS

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 18%

W niedzielę 3 września rolnicy podziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się w Masłowie. Uroczystości zorganizowane na płycie lotniska poprzedziła msza święta w intencji świętokrzyskich rolników w Kościele Przemienienia Pańskiego, podczas której poświęcone zostały wieńce. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na lotnisko w Masłowie. Tam głos zabrał Adam Jarubas - gospodarz Dożynek - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a także starosta kielecki Michał Godowski oraz wójt Masłowa Tomasz Lato.

Oprócz przygotowanych widowisk, występów, degustacji regionalnych wyrobów czy wybierania najpiękniejszego wieńca, mieszkańcy regionu mogli zapoznać się z ofertami stoisk wielu instytucji.

Wojewódzki Urząd Pracy promował dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, finansowanie szkoleń czy kursów, a także wsparcie finansowe dla pracodawców chcących podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Zwiedzający zapoznawali się też z zagranicznymi ofertami pracy.Deszcz nie zniechęcił do przeglądania oferty WUP – bo chętnych było wielu.

Wśród wystawców byli również między innymi: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy czy Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Strona 9 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo