Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Kontakt dla mediów i spis telefonów urzędu.

 

Osoba upoważniona do kontaktów z mediami w zakresie udostępniania informacji na temat działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
Paweł Lulek
Kierownik Zespołu ds. Informacji, Promocji Urzędu
i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy

p.lulek@wup.kielce.pl

tel. 41 36 41 641
tel. 41 36 41 622

 

ul. Wincentego Witosa 86
25-561
Kielce
Świętokrzyskie
Kielce
413641600
wup@wup.kielce.pl
9591457717
292346746
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.
NIP 959-14-57-717


Ogólna klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach(WUP)
  z siedzibą: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
  adres e-mail: wup@wup.kielce.pl
  tel. (41) 36–41 – 600
  fax: (41) 36 – 41 – 666.

 2. W WUP został wyznaczony Inspektor ochrony danych(IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: iod@wup.kielce.pl lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt 1 powyżej.
  Szczegółowe dane kontaktowe inspektora ochrony danych są dostępne na:
  1. stronie internetowej WUP - www.wup.kielce.pl w zakładce Ochrona danych osobowych,
  2. Biuletynie Informacji Publicznej - wupkielce.bip.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
  Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pni/Pana danych osobowych przez WUP:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na WUP,
  2. wykonywanie przez WUP zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej WUP,
  3. wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
  4. w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
  1. podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),
  2. podmioty, którym WUP powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych):
  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,
  • w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu Prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. WUP nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu

 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  • wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy,

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez WUP.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo