Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolencje

Czym jest obserwatorium

Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Kielcach funkcjonuje od 1 września 2009 roku jako Zespół w Wydziale Badań i Analiz Rynku Pracy. Do zadań Obserwatorium Rynku Pracy należy w szczególności:

  • prowadzenie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy;
  • prognozowanie i monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, w kontekście rynku pracy i struktury zatrudnienia;
  • badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
  • współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie badania popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy;
  • prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży na podstawie danych z powiatowych urzędów pracy i obowiązującej sprawozdawczości;
  • diagnozowanie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • współpraca z innymi podmiotami realizującymi badania rynku pracy;
  • opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie wyników prowadzonych badań

Opracowania analityczno - statystyczne oraz raporty z badań dostepne są
w zakładce "opracowania własne - Badania i i analizy rynku pracy".

KONTAKT

Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Kielcach
Ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
wup@wup.kielce.pl
tel. 41 36-41-612 (614)
fax 41 36-41-666

 

 

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton