Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Duplikat Certyfikatu

INFORMACJA DLA PODMIOTU WNOSZĄCEGO O WYDANIE
DUPLIKATU CERTYFIKATU O DOKONANIU WPISU
DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA

Podmiot wnoszący o wydanie duplikatu w/w certyfikatu składa:

  • wniosek o wydanie duplikatu certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia  
  • oryginał dowodu dokonania opłaty skarbowej za wystawienie duplikatu certyfikatu w wysokości 5 zł lub jego kopię poświadczoną za  zgodność z oryginałem (przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu)


Opłatę skarbową za wystawienie duplikatu certyfikatu w wysokości 5 zł należy wpłacić na rachunek:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski S.A.

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

z dopiskiem: "opłata skarbowa za wystawienie duplikatu certyfikatu”.

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton