Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Odpis/Kopia Certyfikatu

INFORMACJA DLA PODMIOTU WNOSZĄCEGO O WYDANIE
ODPISU, KOPII CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO WPIS
DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA

Na podstawie art. 73 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia może wnieść podanie o wydanie poświadczonego odpisu lub kopii certyfikatów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Wnoszący winien złożyć:

  • wniosek o wydanie poświadczonego odpisu lub kopii certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  • dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie ww. dokumentu w wysokości 5 zł


Opłatę skarbową
należy wpłacić na rachunek:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski S.A.

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

z dopiskiem: "opłata skarbowa za wydanie poświadczonego odpisu lub kopii certyfikatu”.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo