Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Ekonomia społeczna

Pojęcie ekonomii społecznej jest wielowymiarowe i bardzo różnie definiowane. W literaturze spotyka się ponad 50 terminów, które można posegregować według pewnego klucza, mając na uwadze aspekty społeczne i ekonomiczne, prawno-instytucjonalne i normatywne, czy też związane z rozwojem lokalnym.

 

Najprostsza definicja ekonomii społecznej określa ją jako: system działań zmierzających do realizacji celów społecznych przy wykorzystaniu metod gospodarczych. Jej najważniejszą zasadą jest działanie na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem: osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych,  bezdomnych i izolowanych.

W odróżnieniu od tradycyjnego podmiotu gospodarczego (przedsiębiorstwa) nastawionego na maksymalizację zysku i przeznaczanie go na potrzeby wybranej grupy (np. właścicieli), podmioty gospodarki społecznej przyznają każdemu z członków równe prawo do korzystania z wypracowanego zysku, a co więcej, prawo do udziału w decyzjach zarządczych. Jednocześnie jednak, ponieważ prowadzona działalność ma charakter typowej działalności gospodarczej, podmioty te funkcjonują zgodnie z prawami rynku i nie korzystają ze specjalnego traktowania ani przywilejów - muszą sprawdzać się w gospodarce rynkowej.

Najpopularniejsze podmioty gospodarki społecznej w Polsce:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie socjalne,
  • centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej,
  • zakłady aktywności zawodowej,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
  • warsztaty terapii zajęciowej.

 

Powstanie i rozwój sektora gospodarki społecznej było odpowiedzią na zagrożenia wynikające z intensywnego rozwoju wolnego rynku - głównie zjawiska dyskryminacji społecznej i ekonomicznej oraz pozbawienie zbiorowości bezpośredniego wpływu na procesy decyzyjne w gospodarce. Ekonomia społeczna stanowi alternatywę – daje pracownikom niezależność ekonomiczną i zarazem możliwość zarządzania poprzez udział w decyzjach dotyczących przedsiębiorstwa czy otoczenia lokalnego. Tym samym wpływa pozytywnie na samostanowienie i motywację pracowników, co przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych.

Więcej w tej kategorii: Centra Integrcji Społecznej »

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo