Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Centra Integrcji Społecznej

Celem działania Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy (Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.)

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, którą może utworzyć wójt, burmistrz, prezydent miasta lub organizacja pozarządowa. Działalność CIS-ów obejmuje głównie prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szkoleń, warsztatów, praktyk i staży, które mają na celu nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji oraz nabywanie innych kompetencji niezbędnych w codziennym życiu.

Do CIS-umogą zostać przyjęte osoby skierowane tam przez właściwy dla miejsca zamieszkania ośrodek pomocy społecznej lub powiatowy urząd pracy, który stwierdza, czy spełniają one kryteria wykluczenia społecznego. Podopiecznymi CIS-u mogą być osoby:

  • bezdomne, które realizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  • uzależnione od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego,
  • uzależnione od narkotyków po zakończeniu terapii w zakładzie opieki zdrowotnej,
  • chore psychicznie (w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego),
  • niepełnosprawne (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych),
  • długotrwale bezrobotne (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
  • byli więźniowie, którzy mają trudności w integracji ze środowiskiem,
  • uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji.

 

Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy. Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum nie może być krótszy niż 6 godzin. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Pomiędzy uczestnikiem zajęć a CIS-em nie ma stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, a więc świadczenie integracyjne nie jest wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę. Uczestnicy CIS-u nadal figurują w ewidencji urzędów pracy jako osoby poszukujące pracy.

Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach także przed jego zakończeniem, powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy u pracodawcy lub w CIS.
Absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub absolwenci Klubu Integracji Społecznej mogą podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej na zasadach określonych w przepisach o spółdzielniach socjalnych.

 

WYKAZ CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

LP.

NAZWA

INSTYTUCJA PROWADZĄCA

ADRES

TEL/E-MAIL

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

1.

Centrum Integracji Społecznej
"błękitny Promyk Nadziei" w Jedrzejowie

Fundacja Miśka Zdziśka

"Błękitny promyk Nadziei"

ul. Armii Krajowej 9

28-300 Jędrzejów

tel. 41 386 65 69 

ciskielce@interia.pl

MIASTO KIELCE

2.

Centrum Integracji Społecznej
w Kielcach

Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Wesoła 54

25-363 Kielce

tel. 41 346 01 16 biuro@blekitnypromyknadziei.pl

POWIAT KIELECKI

3.

Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku

Fundacja „Nadzieja Rodzinie”

ul. Furmańska 1A
26-020 Chmielnik

tel. 41 333 50 95 cis@fundacja.nadziejarodzinie.org.pl

POWIAT OSTROWIECKI

4.

Centrum Integracji Społecznej
w Ostrowcu Św.

Fundacja „Pomocna Dłoń”

Aleja 3 Maja 73
27–400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 247 12 79 cisostrowiec@ostrowiec.biz.pl

POWIAT SKARŻYSKI

5.

Centrum Integracji Społecznej
w Skarżysku - Kamiennej

gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. B. Prusa 3a
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 252 05 90
poczta@cis-skarzysko.pl

POWIAT STASZOWSKI

6.

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

gospodarstwo pomocnicze przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Staszowie

ul. Parkowa 6
28-200 Staszów

tel. 15 864 38 02 cis.staszow@wp.pl

Źródło: opracowano na bazie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i wywiadów telefonicznych (stan na czerwiec 2019 r.)

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo