Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Kluby Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, z późn. zm.) KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomaga samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.
Głównym celem KIS jest minimalizowanie skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia oraz pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.


Kluby Integracji Społecznej mogą organizować:

 • działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej;
 • prace społecznie użyteczne;
 • roboty publiczne;
 • poradnictwo prawne;
 • działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych;
 • staże.

Do KIS-umogą zostać przyjęte osoby, które spełniają kryteria wykluczenia społecznego, w szczególności:

 • bezdomne, które realizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnione od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego,
 • uzależnione od narkotyków po zakończeniu terapii w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chore psychicznie (w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego),
 • niepełnosprawne (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych),
 • długotrwale bezrobotne (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • byli więźniowie, którzy mają trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji.

Warunkiem uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Okres uczestnictwa w KIS jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

 


WYKAZ KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

LP.


NAZWA

INSTYTUCJA PROWADZĄCA

ADRES

TEL/E-MAIL

POWIAT BUSKI

1.

Klub Integracji Społecznej
w Busku-Zdroju

Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Lipowa 1
28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 378 70 09 kis.busko@interia.pl

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

2.

Klub Integracji Społecznej
w Jędrzejowie

Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 3
28-300 Jędrzejów

tel. 41 386 62 97

bab_jedrzejow@poczta.onet.pl

3.

Klub Integracji Społecznej
w Sędziszowie

Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Kwiatowa 14
28-340 Sędziszów

tel. 41 381 27 41
kis_caritas@interia.eu

MIASTO KIELCE

4.

Klub Integracji Społecznej
w Kielcach

Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” 
w Kielcach

ul. Jagiellońska 42a
25-606 Kielce

tel. 41 345 38 40
rajkielce@poczta.onet.pl

5.

Klub Integracji Społecznej
w Kielcach

Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Wesoła 54
25-363 Kielce

tel. 41 344 46 72
kielce@caritas.pl

6.

Klub Integracji Społecznej
w Kielcach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Chęcińska 1
25-020 Kielce

tel. 41 345 53 29
kis@mopr.kielce.pl

POWIAT KONECKI

7.

Klub Integracji Społecznej
w Końskich

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Armii Krajowej 22,
26-200 Końskie

tel. 41 375 16 78
tel. 41 372 79 20
mgops.konskie@op.pl

POWIAT SKARŻYSKI

8.

Klub Integracji Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kamiennej

ul. Sikorskiego 10
26-110
Skarżysko - Kamienna

tel. 41 252 80 28
mops@kis-skarzysko.pl

POWIAT STARACHOWICKI

9.

Klub Integracji Społecznej
w Starachowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starachowicach

ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

tel. 504 206 900
kis@mops.starachowice.pl

POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

10.

Klub Integracji Społecznej w Szczekocinach
(ze wsparcia korzystać mogą również osoby z terenu woj. świętokrzyskiego)

Caritas Diecezji Kieleckiej

Plac Panny Marii 6
42-255 Szczekociny
woj. śląskie

tel. 34 345 90 21
kis-szczekociny@o2.pl


Źródło: opracowano na bazie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i wywiadów telefonicznych (stan na lipiec 2016 r.)

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo