Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Najbardziej znanym typem podmiotów ekonomii społecznej, działających w kraju w ramach tzw. nowej ekonomii społecznej są spółdzielnie socjalne. Podmioty te działają na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych i umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej, w tym działalności na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji ich członków. Nadrzędnym celem jest przywrócenie na rynek pracy poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób defaworyzowanych o niskim wskaźniku zatrudnienia, jak również umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej.

Procedura zakładania spółdzielni socjalnej musi przebiegać według ściśle określonej ścieżki, która jest wyznaczona przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych – dalej zwaną Ustawą (Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm.). Ustawa reguluje kwestie związane z zakładaniem, prowadzeniem oraz rozwiązaniem spółdzielni socjalnej. Dzięki temu praktycznie w jednym miejscu można zapoznać się z wymaganiami, jakie muszą być spełnione w przypadku zamiaru uruchomienia takiej formy działalności.

SPÓŁDZIELNIA TO PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE!

Wasza grupa założycielska powinna być aktywna i otwarta na wszelkie informacje i doświadczenia założycieli działających już spółdzielni socjalnych. Istotne jest, aby uwzględnić potencjał i zasoby osób chętnych do założenia spółdzielni, ponieważ można je wykorzystać dla wspólnej korzyści. Również ważne dla przedsięwzięcia jest to, aby osoby zaangażowane w jego tworzenie znały się. Ułatwi to później podejmowanie decyzji, przydzielanie zadań do wykonania czy też określanie strategii funkcjonowania spółdzielni. Spośród założycieli należy wytypować „lidera”, który wykazuje największą determinację w dążeniu do celu.

Spółdzielnia

KROK PIERWSZY: POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ

Grupa, która chce założyć spółdzielnię socjalną, musi mieć pomysł na działalność gospodarczą. To najważniejszy moment na etapie powstawania spółdzielni, bowiem od właściwego wyboru rodzaju produkcji czy usług zależy przyszłość spółdzielni i jej członków. Powinni oni najpierw zrobić rozpoznanie – jaki rodzaj produkcji sprawdzi się na terenie działania spółdzielni, na jakie usługi jest największe zapotrzebowanie, np.: usługi remontowo-budowlane, drewniane zabawki, stolarkę budowlaną, zakładanie i prowadzenie gminnej zieleni, catering dla firm czy wyrób pamiątek. Możliwości jest dużo, ale trzeba znaleźć taką niszę, która zapewni zbyt produktów lub świadczenie usług.

Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w następujących przypadkach:

  • z upływem okresu, na który - zgodnie ze statutem - została utworzona,
  • wskutek zgodnych uchwał większością ¾ głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni,
  • zaprzestania używania w nazwie oznaczenia „spółdzielnia socjalna”,
  • zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu lub zwiększenia powyżej pięćdziesięciu,
  • zwiększenia się liczby fachowców powyżej 20 % ogólnej liczby członków uprawnionych do zakładania spółdzielni socjalnej,
  • naruszenia zasady podziału nadwyżki bilansowej.

Środki spółdzielni, która uległa likwidacji, a pozostałe po spłaceniu zobowiązań, zabezpieczeniu należności spornych lub niewymagalnych i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów, zostają podzielone między członków spółdzielni (nie więcej niż 20% środków), a pozostała kwota przekazywana jest na Fundusz Pracy.

 

handel zielona ohp wrota logo buton