Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

SPÓŁDZIELNIA TO PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE!


Wasza grupa założycielska powinna być aktywna i otwarta na wszelkie informacje i doświadczenia założycieli działających już spółdzielni socjalnych. Istotne jest, aby uwzględnić potencjał i zasoby osób chętnych do założenia spółdzielni, ponieważ można je wykorzystać dla wspólnej korzyści. Również ważne dla przedsięwzięcia jest to, aby osoby zaangażowane w jego tworzenie znały się. Ułatwi to później podejmowanie decyzji, przydzielanie zadań do wykonania czy też określanie strategii funkcjonowania spółdzielni. Spośród założycieli należy wytypować „lidera”, który wykazuje największą determinację w dążeniu do celu.


Najbardziej znanym typem podmiotów ekonomii społecznej, działających w kraju w ramach tzw. nowej ekonomii społecznej są spółdzielnie socjalne. Podmioty te działają na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205)
i umożliwiają prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej. Jest to dostosowanie zapisów ustawy do sytuacji, w której większość pracowników nie jest członkami spółdzielni (najczęściej dotyczy to spółdzielni zakładanej przez osoby prawne).


I.    Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, takie jak:


Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż trzy, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.

Spółdzielnia

KROK I: POMYSŁ NA SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ


Grupa, która chce założyć spółdzielnię socjalną, musi mieć pomysł na działalność gospodarczą. To najważniejszy moment na etapie powstawania spółdzielni, bowiem od właściwego wyboru rodzaju produkcji czy usług zależy przyszłość spółdzielni i jej członków. Powinni oni najpierw zrobić rozpoznanie – jaki rodzaj produkcji sprawdzi się na terenie działania spółdzielni, na jakie usługi jest największe zapotrzebowanie, np.: usługi remontowo-budowlane, drewniane zabawki, stolarkę budowlaną, zakładanie i prowadzenie gminnej zieleni, catering dla firm czy wyrób pamiątek. Możliwości jest dużo, ale trzeba znaleźć taką niszę, która zapewni zbyt produktów lub świadczenie usług.

KROK VI: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ


Działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez:


Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadkach określonych w art. 113 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, tj. z upływem okresu, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono oraz wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

Osoby planujące założenie oraz prowadzenie spółdzielni socjalnej mogą znaleźć przydatne informacje na poniższych stronach internetowych:

1)    http://www.ekonomiaspoleczna.pl
2)    http://www.spoldzielnie.org
3)    http://ozrss.pl
4)    https://www.ngo.pl
5)    http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl
6)    https://www.biznes.gov.pl/pl

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo