Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

IV. WARUNKI ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ


Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż trzy, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.

W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są trzy osoby fizyczne, spółdzielnia socjalna jest obowiązana do przyjęcia w poczet członków oraz do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej dwóch osób spośród osób defaworyzowanych, w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.


Spółdzielnia socjalna nie może liczyć mniej niż pięciu członków w przypadku osób fizycznych lub dwóch członków w przypadku osób prawnych i nie więcej niż pięćdziesięciu członków.


Spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych może liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków.


Krąg osób, które mogą być członkami spółdzielni, jest szerszy od określonego wyżej kręgu możliwych założycieli:

•    w szczególności członkostwo w spółdzielni mogą nabyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym
      osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych;
•    możliwy jest również udział osób nie posiadających statusu wykluczonych, lecz przydatnych dla spółdzielni
      ze względu na kwalifikacje, których nie posiadają pozostali spółdzielcy; ich liczba nie może być większa
      niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni oraz osoby zatrudnione nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy
      w spółdzielni socjalnej, której założycielami były osoby prawne.
•    ponadto członkami mogą być – w braku odmiennych postanowień statutu – organizacje pozarządowe,
      których celem nie jest osiąganie zysku, np. fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, a także
      jednostki samorządu terytorialnego, np. powiat, gmina.

Bez prawa członkostwa pracę na rzecz spółdzielni socjalnej mogą wykonywać osoby skazane na karę ograniczenia wolności oraz wolontariusze.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo