Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

III. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ


I.    Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, takie jak:

1)    osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
       zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1544, 1629, 1669, 2077);
2)    osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
       socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 oraz z 2018 r. poz. 650), czyli absolwenci centrum integracji
       społecznej i absolwenci klubu integracji społecznej;

3)    osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
       i społeczne oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
       (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192);
4)    osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej
       pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
       i instytucjach rynku pracy;
5)    osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
       i instytucjach rynku pracy, czyli poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub
       niewykonujący
innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej
       (z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne
       lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub
       zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),
6)    osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy
       zarobkowej
(tzn. niewykonujące pracy na podstawie np. umowy cywilno-prawnej),
7)    osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
       o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544), takie jak:

            •    osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,
                  placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwane
                  dalej „osobami usamodzielnianymi”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło
                  na podstawie orzeczenia sądu;
            •    osoby, których pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących
                  rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed
                  osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

II.   Spółdzielnię socjalną mogą założyć także:

1)    inne osoby niż wyżej wymienione, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż:
a)    50% ogólnej liczby założycieli,
b)    70% ogólnej liczby założycieli, w przypadku gdy spółdzielnię socjalną zakładają osoby o znacznym lub
       umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
       i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo gdy spółdzielnia socjalna prowadzi działalność
       w zakresie:
          •     zadań i usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
          •     rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
                 zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
          •     opieki nad dziećmi do lat trzech, o której mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
          •     prowadzenia niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa
                 w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669),
          •     wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
                 zastępczej;
2.   organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      lub jednostki samorządu terytorialnego;
3.   kościelne osoby prawne.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo