Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Krótko o FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem celowym, powołanym ustawą z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994r., nr 1, poz. 1 z późn. zm.). Do końca 2011r. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych posiadał osobowość prawną.

Z dniem 1 stycznia 2012r. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stał się państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z utratą osobowości prawnej.
Zadania ustawowe od 1 stycznia 2012r. realizuje Dysponent Funduszu – minister właściwy do spraw pracy, który przejął kompetencje Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz marszałkowie województw, którzy przejęli kompetencje kierowników Biur Terenowych FGŚP. Marszałkowie Województw zadania ustawowe realizują przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy.

Po wielu nowelizacjach ustawy z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych (…), dostosowujących prawo krajowe do ustawodawstwa unijnego, sprzyjających stale zmieniającemu się zapotrzebowaniu zarówno pracodawców, jak i pracowników, uchwalona została ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2016.1256. j.t.), która zastąpiła ustawę z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych (…).

Obowiązujące do dnia 4.09.2017 r. zapisy ustawy umożliwiały wypłatę świadczeń, w przypadku niewypłacalności pracodawcy z tytułu: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, odprawy pieniężnej, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, odszkodowania z art. 36 ¹ § 1 Kodeksu pracy oraz dodatek wyrównawczy. W/w świadczenia podlegały zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzajace datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustał on w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy przed datą niewypłacalności. Odszkodowania i odprawy pieniężne wypłacone były ze środków Funduszu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie niewypłacalności.

Od dnia 5.09.2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przyjęte w ustawie rozwiązania mają na celu przede wszystkim rozszerzenie ustawowej ochrony roszczeń pracowników, którzy z powodu niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia i przysługujących im z tego tytułu świadczeń oraz przyspieszenie udzielania pomocy finansowej.

Znowelizowana ustawa m.in.:

 • rozszerza definicjępracownika poprzez objęcie ochroną członków rodziny pracodawcy (dotychczas wyłączonych z tej ochrony),
 • rozszerza katalogwypłacanych świadczeń (wypłata ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, ale także za rok bezpośrednio go poprzedzający; również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie niewypłacalności;
 • wydłuża okresy referencyjne pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy, a datą niewypłacalności pracodawcy z 9 do 12 miesięcy,
 • stwarza możliwość w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości wypłaty świadczeń, także w sytuacji, gdy stosunek pracy ustał w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po dacie wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.
 • doprecyzowuje pojęcie faktycznego zaprzestania działalności, które będzie stwarzało możliwość wypłaty zaliczki na poczet roszczeń niezaspokojonych przez pracodawcę.
 • wprowadza szereg usprawnień (wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie obowiązywała na dzień złożenia wykazu lub wniosku (a nie dzień wypłaty).
 • doprecyzowuje warunek jaki musi wystąpić, aby wypłata składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych możliwa była jedynie przy wypłacie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych świadczeń pracowniczych,
 • doprecyzowuje możliwość wypłaty niektórych świadczeń w przypadku wystąpienia ponownej niewypłacalności tego samego pracodawcy (np. ponowne zatrudnienie pracownika), tj. jednorazowej wypłaty niektórych świadczeń (z tytułu odprawy pieniężnej, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz odszkodowania).
 • określa termin do wniesienia odwołania od pisma procesowego z odwołaniem się od otrzymanej odmowy wypłaty świadczeń lub zaliczki,
 • wprowadza zmianę w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623 j.t.),polegającą na zwolnieniu Funduszu z ponoszenia kosztów sądowych,
 • stwarza możliwość marszałkom województw do uzyskiwania informacji i dokumentów z urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz komorników w sytuacji prowadzonych postępowań o wypłatę świadczeń pracowniczych i zaliczek oraz przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych świadczeń i zaliczek.

Ustawa ta (oraz jej późniejsze zmiany) stwarza możliwość wypłaty ze środków Funduszu bieżących świadczeń pracowniczych, do których uprawnienie powstało od dnia 1 października 2006r., natomiast ustawa z dnia 6 maja 2010r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. nr 106, poz. 674), stwarza możliwość wypłaty z Funduszu tzw. świadczeń zaległych, do których uprawnienie powstało w okresie do 30 września 2006r. i świadczenia te nie mogły być zaspokojone z powodu niezłożenia wniosku do Funduszu, niespełnienia wymogów dotyczących okresów referencyjnych lub terminów, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych (…), w brzmieniu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone.

Fundusz odgrywa, więc znaczącą rolę w systemie ochrony praw pracowniczych.

Oprócz świadczeń wypłacanych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, ze środków Funduszu wypłacane są inne świadczenia określone w odrębnej ustawie tj. ustawie z dnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. nr 234, poz. 1385 z późn. zm.) w zakresie udzielania pożyczek dla pracodawców, którzy na skutek powodzi przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli jej prowadzenie. Pożyczka ta przeznaczona jest na wynagrodzenia dla pracowników. 

handel zielona ohp wrota logo buton