Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wniosek pracodawcy o nieoprocentowaną pożyczkę w związku z powodzią

składany na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U.2018.1473 j.t. ze zm.).

PRACODAWCY z terenów gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi, którzy przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli jej prowadzenie i nie mają własnych środków na wypłatę pracownikom wynagrodzeń mogą uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia przysługujące za:

  • czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika w przypadku faktycznej niemożności świadczenia pracy w związku z powodzią,
  • czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,
  • wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej.

Wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi, a także rodzaj zastosowanych rozwiązań oraz warunki lub okres ich stosowania lub termin na dokonanie określonych czynności każdorazowo w przypadku wystąpienia powodzi o rozmiarach powodujących możliwość zastosowania szczególnych rozwiązań określonych w/w ustawie określa Rada Ministrów.

Zaspokojeniu ze środków FGŚP może podlegać wynagrodzenie miesięcznie do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy.

Poszkodowani pracodawcy, o których mowa powyżej zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 10.11.2011r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz. U. nr 262, poz. 1566), winni złożyć do właściwego marszałka województwa (na adres odpowiedniego wojewódzkiego urzędu pracywniosek o nieoprocentowaną pożyczkę wraz z trzema egzemplarzami wykazu pracowników, których wynagrodzenie będzie podlegało zaspokojeniu w ramach pożyczki z FGŚP.
Wzór wykazu pracowników stanowi załącznik nr 2 w/w rozporządzenia.

Zwrot pożyczki następuje w dowolnym terminie, nie później niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku wystąpienia powodzi, na rachunek bankowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Udzielona nieoprocentowana pożyczka stanowi pomoc publiczną. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej na podstawie cytowanej ustawy nie może przekroczyć wartości szkód materialnych poniesionych przez beneficjenta pomocy na skutek powodzi, pomniejszonej o wartość uzyskanego odszkodowania.
Dlatego pracodawcy ubiegający się o pomoc wynikającą z ustawy z dnia 16 września 2011r. mają obowiązek wypełnienia formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie (Dz. U. nr 53, poz. 312).
Ponadto pracodawca musi przedstawić informację dotyczącą sytuacji ekonomicznej, sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
W przypadku gdy wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną, przekazuje oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

Pracodawca może ubiegać się po dniu 31 grudnia roku następującego po roku wystąpienia powodzi o umorzenie pożyczki w całości lub w części na wniosek złożony do marszałka województwa (na adres odpowiedniego wojewódzkiego urzędu pracy). Pożyczka może zostać umorzona przez ministra właściwego do spraw pracy będącego dysponentem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli:

  • pracodawca wykaże, że na skutek powodzi nastąpiło u niego pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności:
  • spadek obrotów gospodarczych, rozumianych, jako sprzedaż lub zmniejszenie zamówień na usługi lub dostawy wytwarzanych towarów, w ciągu kolejnych 6 miesięcy w okresie od dnia otrzymania pożyczki do dnia złożenia wniosku o umorzenie w porównaniu z analogicznymi kolejnymi miesiącami w ciągu ostatnich dwóch lub
  • straty w środkach trwałych, które ograniczyły możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu z okresem sprzed powodzi,
  • w postępowaniu egzekucyjnym stwierdzono, że przedsiębiorca, który pobrał pożyczkę, nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności,
  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie odzyska się kwoty spłaty pożyczki przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Jeżeli pracodawca, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pobrał pożyczkę, a następnie zmarł, dysponent Funduszu umarza pożyczkę z urzędu.
Dysponent Funduszu może upoważnić marszałków województw do umarzania pożyczek w określonych przypadkach.

 

Druk wykazu zbiorczego powodziowy.

Wykaz zbiorczy powodziowy v.4.0.4/16.02.2012 (plik XLS do edycji)

 

Więcej w tej kategorii: « Wniosek pracodawcy o zaliczki

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo