Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wykaz uzupełniający

W przypadku istnienia niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy pracodawca, zarządca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy), a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - właściwemu ze względu na adres głównego miejsca wykonywania działalności niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych zwany „wykazem uzupełniającym” (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych składa się w formie papierowej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej, przez pracodawcę, zarządcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy.

Lp.

Załączniki do wykazu

 1.

odpis postanowienia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy;

2.

odpis postanowienia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, opatrzony datą jego uprawomocnienia;

3. 

odpis orzeczenia sądu stwierdzającego wystąpienie przesłanki niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, opatrzony datą jego uprawomocnienia;

4. 

odpis orzeczenia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 2 lub art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

5. 

kopia decyzji stwierdzającej wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 4 lub 5 ustawy.

6. 

oświadczenie podmiotu składającego o przysługiwaniu zwalnianym pracownikom odpraw pieniężnych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474), oraz o ich wysokości;

7. 

oświadczenie o potrąceniach z tytułu świadczeń alimentacyjnych, dokonywanych z wynagrodzeń pracowników;

8. 

kopie świadectw pracy osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy;

9. 

aktualne zaświadczenie instytucji finansowej o numerze rachunku prowadzonego dla podmiotu składającego uzupełniający wykaz.

 

W przypadku, gdy podmiot składający nie złożył wcześniej zbiorczego wykazu, do składanego pierwszego wykazu uzupełniającego dołącza się dokumenty, o których mowa wyżej.

W przypadku, gdy podmiot składający złożył wykaz zbiorczy albo składa kolejny wykaz uzupełniający, nie dołącza do niego załączników, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 8 oraz oświadczeń, o których mowa w pkt 6 i pkt 7 wykazu załączników.

 

Przykładowy wzór oświadczenia składanego przez uprawnione podmioty do wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych.

wzór oświadczenia do pobrania

tabela oświadczeń o odprawach

Druk wykazu uzupełniającego.

Wykaz uzupełniający v.2.0.2/16.02.2012 (plik XLS do edycji)

 

 

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo