Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wykaz zbiorczy

 

Przepisy prawne dot. wypłaty świadczeń:

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2041).

 WYKAZ ZBIORCZY NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH

 W przypadku istnienia niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z okresów bezpośrednio poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy pracodawca, zarządca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia niewypłacalności pracodawcy do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy), a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - właściwemu ze względu na adres głównego miejsca wykonywania działalności wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych zwany wykazem zbiorczym” (art. 15 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 13 lipca 2006r.).

Wykaz zbiorczy oraz załącznik A do zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych składa się w formie papierowej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (w przypadku wykazu zaliczkowego - w jednym egzemplarzu) oraz w postaci elektronicznej przez pracodawcę, zarządcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. do wykazu należy dołączyć n/w załączniki:

 

Lp.

Załączniki do wykazu

 1.

odpis postanowienia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy;

 2.

odpis postanowienia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, opatrzony datą jego uprawomocnienia;

3. 

odpis orzeczenia sądu stwierdzającego wystąpienie przesłanki niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, opatrzony datą jego uprawomocnienia;

4. 

odpis orzeczenia sądu stwierdzającego wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 2 lub art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

5. 

kopia decyzji stwierdzającej wystąpienie jednej z przesłanek niewypłacalności, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 4 lub 5 ustawy.

6. 

oświadczenie podmiotu składającego o przysługiwaniu zwalnianym pracownikom odpraw pieniężnych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474), oraz o ich wysokości;

7. 

oświadczenie o potrąceniach z tytułu świadczeń alimentacyjnych, dokonywanych z wynagrodzeń pracowników;

8. 

kopie świadectw pracy osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy;

9. 

aktualne zaświadczenie instytucji finansowej o numerze rachunku prowadzonego dla podmiotu składającego zbiorczy wykaz.

Przykładowe wzory oświadczeń składanych przez uprawnione podmioty do wykazu zbiorczego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych.

wzory do pobrania

tabela do oświadczeń o odprawach

Druk wykazu zbiorczego.

Wykaz zbiorczy v.1.0.3/16.02.2012(plik XLS do edycji)

Więcej w tej kategorii: Wykaz uzupełniający »

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo