Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Informacja o działalności za lata poprzednie

Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiać marszałkowi województwa do dnia 31 stycznia każdego roku informację o działalności agencji za rok poprzedni.

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia informacji o swojej działalności za rok poprzedni w terminie do 31 stycznia każdego roku Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, realizującemu zadania z zakresu prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w imieniu marszałka województwa - zawierającej w szczególności liczbę:

  1. osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia;
  2. pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego;
  3. osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej.


Wzór obowiązującego formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia zawarty jest w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia 

1. Wypełniony elektronicznie wniosek aktualizacyjny za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

  • podpisać podpisem elektronicznym, lub
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Pliki do pobrania:

Wzór informacji o działalności agencji

Nazwy grup elementarnych zawodów oraz 4-cyfrowe symbole

Stosowną informację należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce

Szczegółowe informacja można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod numerem tel. 41/ 36 41 611.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo