Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Cudzoziemiec wykonujący legalnie pracę w Polsce ma prawo m.in. do:

  • wynagrodzenia nie niższego niż określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę;
  • otrzymania jednego egzemplarza zezwolenia na pracę lub oryginału oświadczenia zarejestrowanego przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy;
  • otrzymania pisemnej umowy, będącej podstawą wykonywania pracy, w języku dla siebie zrozumiałym.

Generalna zasada

Aby pracować w Polsce, należy uzyskać zezwolenie na pracę oraz prawo pobytu na terytorium Polski (np. wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy) albo zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie na pracę typu A, B, C, D i E wydaje wojewoda, tylko zezwolenie typu S - na pracę sezonową - wydawane jest przez starostę (powiatowy urząd pracy).

Praca w Polsce

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mogą podejmować zatrudnienie w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.


Wydziały Spraw Cudzoziemców oraz Wydziały Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo