Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZWROTU NALEŻNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI O:

 • ROZŁOŻENIE NA RATY,
 • ODROCZENIE TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI LUB ODSTĄPIENIE
  W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI OD DOCHODZENIA ZWROTU NALEŻNOŚCI,
 • LUB UMORZENIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI NALEŻNOŚCI FUNDUSZU, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2016.1898.-j.t.).

 

I. Art. 23.3. ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń (…) – Dysponent Funduszu (MRPiPS) może określić warunki zwrotu należności,
w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić
w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć
w całości lub w części należności, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej albo przedsiębiorcom, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli, zgodnie z :  

1) Art. 23 ust. 3 pkt 1
- podjęcie decyzji przez Fundusz w sytuacji opisanej w art. 23 ust. 3 prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty niż gdyby takiej decyzji nie podjęto.

Lp.

Załączniki do wniosku

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia, lub o pozostawaniu w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. aktualna informacja z CEIDG,
 2. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej "KRS", uwzględniającym podjętą uchwałę,
 3. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego - wraz z aktualnym odpisem z KRS lub aktualną informacją z CEIDG,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 5. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,
 6.  oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
2

analiza wykazująca, że deklarowana kwota wpłaty przez dłużnika Funduszu spowodowałaby korzystniejszą sytuację Funduszu niż w przypadku wszczęcia postępowania sądowego i poniesienia kosztów sądowych lub w drodze przymusowego dochodzenia zwrotu w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z oświadczeniem dłużnika Funduszu zawierającym uprawdopodobnienie zaspokojenia należności Funduszu w wyższym stopniu,

3

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

lub

2) Art. 23 ust. 3 pkt 2

- dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonej kwoty

Lp.

Załączniki do wniosku

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia, lub o pozostawaniu w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. aktualna informacja z CEIDG,
 2. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej "KRS", uwzględniającym podjętą uchwałę,
 3. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego - wraz z aktualnym odpisem z KRS lub aktualną informacją z CEIDG,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 5. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,
 6. oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
2

analiza wykazująca, że dochodzenie zwrotu należności Funduszu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonych kwot, z wyliczeniem rzeczywistych kosztów, które należałoby ponieść w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

3

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

3). Art. 23 ust. 3 pkt 3
- w przypadku osób fizycznych – gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności do Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególności pozbawiłoby tę osobę i jej rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Lp.

Załączniki do wniosku

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia, lub o pozostawaniu w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. aktualna informacja z CEIDG,
 2. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej "KRS", uwzględniającym podjętą uchwałę,
 3. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego - wraz z aktualnym odpisem z KRS lub aktualną informacją z CEIDG,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 5. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,
 6. oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
2

oświadczenie dłużnika Funduszu, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności do Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności pozbawiłoby jego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,

3

dokumenty potwierdzające zawarty w oświadczeniu stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym ostatnie złożone zeznanie podatkowe,

4

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

II. Art. 23.4. ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń (…)

- Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców, w taki sposób, aby nie stanowiło to pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

Lp.

Załączniki do wniosku

1

analiza wykazująca, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierająca w szczególności:

 1. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,
 2. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,
  • wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,
  • pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli,
   z uwzględnieniem zabezpieczeń i ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
  • szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,
  • szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,
  • szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,
 3. założenie uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b,

2

dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 1:

 • dokumenty pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,
 • plan naprawczy pozwalający ocenić, czy dłużnik Funduszu będzie w stanie zrealizować spłatę należności zgodnie
  z zaproponowanymi warunkami, wraz z prognozami finansowymi obejmującymi cały okres, w którym będzie następowała spłata należności Funduszu,
 • ocena prawnych możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz,

3

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS lub aktualna informacja z CEIDG,

4

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

III. Art. 23.5.ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń (…)

Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy de minimis.

Lp.

Załączniki do wniosku

1

zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką dłużnik Funduszu otrzymał w roku podatkowym, w którym złożono wniosek, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie,

2

informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

3

dokumenty potwierdzające prowadzenie przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej, w związku, z którą ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

4

informacja, do jakiej kategorii ratingowej należy dłużnik Funduszu zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6),

5

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

 IV. Art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń (…)

Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części w przypadkach całkowitej jej nieściągalności, gdy zgodnie z:

 

1) Art. 23 ust. 6 pkt 1 zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności,

Lp.

Załączniki do wniosku

1

informacja organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu,

2

informacje uzyskane w postępowaniu sądowym o wyjawienie majątku dłużnika Funduszu,

3

informacja organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 760¹ ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016. poz.1822, 1823 i 1860),

4

protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,

5

postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

6

porównanie kosztów dochodzenia i egzekucji należności Funduszu z kwotą możliwą do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym,

7

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

lub 

2) Art. 23 ust. 6 pkt 2 gdy osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i jednocześnie nie ma spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, albo osoba fizyczna zmarła i nie ma możliwości dochodzenia należności pomimo przejścia odpowiedzialności na osoby trzecie,

Lp.

Załączniki do wniosku

1

odpis aktu zgonu dłużnika Funduszu,

2

prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia,

3

informacja organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu,

4

informacja organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 760¹ ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016. poz.1822, 1823 i 1860),

5

informacje o składnikach majątkowych wchodzących w skład spadku, uzyskane od spadkobierców dłużnika Funduszu,

6

protokół lub inny dokument z wysłuchania spadkobierców dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego stwierdzający brak majątku dłużnika Funduszu,

7

prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,

8

dokumentacja dotycząca ustalenia stanu czynnego spadku przez organ egzekucyjny,

9

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy.

 

lub

3) Art. 23 ust. 6 pkt 3 gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, została wykreślona z właściwego rejestru, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

Lp.

Załączniki do wniosku

1

dokument potwierdzający wykreślenie dłużnika Funduszu z KRS,

2

prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,

3

prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wskazujące na brak majątku dłużnika Funduszu,

4 informację sądu o nieprzerejestrowaniu dłużnika Funduszu do KRS zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 770, z późn. zm.),
5 informację dotyczącą nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia dłużnika Funduszu, zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
6

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

lub

4) Art. 23 ust. 6 pkt 4 gdy sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 lub art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych (…).

Lp.

Załączniki do wniosku

1

prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,

2

prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu w razie stwierdzenia, że jego majątek obciążony jest hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

3

prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe o umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika Funduszu obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

4

informacja o dacie wpływu wniosku o ogłoszenie upadłości,

5

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS lub aktualna informacja z CEIDG,

6

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

V. Art. 23 ust. 7. ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń (…)

 

Całkowita nieściągalność zachodzi również w przypadku, gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 6 pkt 3, pomimo niewykreślenia z właściwego rejestru faktycznie nie istnieje.

Lp.

Załączniki do wniosku

1

sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,

2

sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,

3

informacja organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 760¹ ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016, poz. 1822, 1823 i 1860),

4

protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego

5

postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

6

protokół lub inny dokument z wysłuchania likwidatora lub osoby upoważnionej do reprezentacji dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,

7

protokół organu egzekucyjnego z czynności terenowych,

8

prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wskazujące na brak majątku dłużnika Funduszu,

9

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS,

10

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

VI. Art. 23 ust. 8. ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń (…)

Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub
w części, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy stale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, zostało umorzone w całości
z urzędu.

Lp.

Załączniki do wniosku

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia, lub o pozostawaniu w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. aktualna informacja z CEIDG,
 2. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej "KRS", uwzględniającym podjętą uchwałę,
 3. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego - wraz z aktualnym odpisem z KRS lub aktualną informacją z CEIDG,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 5. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,
 6. oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
2

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS lub aktualna informacja z CEIDG,

3

postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4

dokumenty potwierdzające stan majątkowy dłużnika Funduszu,

5

oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym,

6

inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

VII. Art. 23 ust. 9a ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń (…)

Dłużnik Funduszu może wystąpić do dysponenta Funduszu za pośrednictwem marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 w/w ustawy, z wnioskiem w sprawie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty należności lub odstąpienia w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenia w całości lub w części należności. Dłużnik jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku oraz oświadczenie o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika Funduszu będącego osobą fizyczną, także o sytuacji rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania.

UWAGA:

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w w/w artykule mając na uwadze umożliwienie dłużnikom Funduszu uregulowania zobowiązań powstałych w związku z wypłatą ze środków Funduszu świadczeń na rzecz ochrony roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.

VIII. Art.23a. ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń (…)

1) art. 23a ust. 1 

Dłużnik Funduszu, wobec którego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne, może złożyć do dysponenta Funduszu za pośrednictwem marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 w/w ustawy, wniosek o wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności Funduszu. W zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy, dłużnik Funduszu dołącza wskazane przez marszałka województwa dokumenty, o których mowa w art. 140 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, a także oświadczenie o wielkości udzielonej - w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych - i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Marszałek województwa przekazuje dysponentowi Funduszu wniosek dłużnika wraz z załączonymi dokumentami oraz swoim stanowiskiem dotyczącym wnioskowanych przez dłużnika warunków zwrotu należności Funduszu.

2) art. 23a ust. 3

Dłużnik Funduszu, który zawarł układ z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, może złożyć do dysponenta Funduszu, za pośrednictwem marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 w/w ustawy, wniosek o zawarcie porozumienia w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności, wraz z zawartym z wierzycielami układem, prawomocnym postanowieniem o jego zatwierdzeniu oraz oświadczeniem o wielkości udzielonej - w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych - i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Marszałek województwa przekazuje dysponentowi Funduszu wniosek dłużnika wraz ze swoim stanowiskiem dotyczącym wnioskowanych przez dłużnika warunków zwrotu należności Funduszu.

UWAGA:

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 i 3 mając na uwadze umożliwienie dłużnikom Funduszu uregulowania zobowiązań powstałych w związku z wypłatą ze środków Funduszu świadczeń na rzecz ochrony roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.

handel zielona ohp wrota logo buton