Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Informacja dla dłużników Funduszu

Dłużnik Funduszu  może wystąpić do dysponenta Funduszu za pośrednictwem marszałka województwa, a w jego imieniu do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.) z wnioskiem o:

 • określenie warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty należności,
 • odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności,
 • umorzenie w całości lub w części należności Funduszu.

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty (potwierdzające wskazane we wniosku okoliczności), wymienione w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. 2017.2007 j.t.).

W zależności od spełnienia poszczególnych ustawowych przesłanek, świadczących o nieściągalności należności Funduszu procedura w sprawie określenia warunków zwrotu, odstąpienia od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenia należności Funduszu może być wszczęta na wniosek:

 • dłużnika Funduszu za pośrednictwem marszałka województwa (a w jego imieniu dyrektora WUP)
 • marszałka województwa (a w jego imieniu dyrektora WUP) z jego inicjatywy,
  i tak:

- Dłużnik Funduszu może złożyć wniosek, o którym mowa w:

 • art. 23 ust. 9a ustawy o określenie warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty należności, odstąpienie w całości lub w częściod dochodzenia zwrotu należności, lub umorzenie w całości lub w części należności Funduszu.
 • 23a ust. 1 ustawy o wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności Funduszu (jeżeli wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne),
 • 23a ust. 3 ustawy o zawarcie porozumienia w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności. 

- Wojewódzki Urząd Pracy (w imieniu marszałka województwa) może także z własnej inicjatywy (po wyczerpaniu całej procedury windykacyjnej) wystąpić do dysponenta Funduszu - ministra właściwego do spraw pracy z wnioskiem, o którym mowa w:

 • art. 23 ust. 9 o odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności,  lub umorzenie w całości lub w części należności Funduszu.

Treść ustawowych przesłanek oraz rodzaj dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności lub odstąpienie w całości
lub w części od dochodzenia zwrotu należności, umorzenie w całości lub w części należności Funduszu przedstawia się następująco:

 • Art. 23. ust. 3. cyt. ustawy, zgodnie z którym dysponent Funduszu może: określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należność, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli podjęcie takiej decyzji przez dysponenta Funduszu:  

1) prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty niż gdyby takiej decyzji nie podjęto (art. 23 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy).

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia z uwagi na  pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza,
 2. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego,
 3. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS",
  o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
 5.  oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

2

analiza wykazująca, że deklarowana kwota wpłaty przez dłużnika Funduszu spowodowałaby korzystniejszą sytuację Funduszu niż w przypadku wszczęcia postępowania sądowego i poniesienia kosztów sądowych lub w drodze przymusowego dochodzenia zwrotu w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z oświadczeniem dłużnika Funduszu zawierającym uprawdopodobnienie zaspokojenia należności Funduszu w wyższym stopniu,

3

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule,(gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika opis stanu faktycznego, swoje stanowisko oraz opinię prawną.

 

 

 lub
2) dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonej kwoty (art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy)

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza,
 2. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego,
 3. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
 5.  oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

2

analiza wykazująca, że dochodzenie zwrotu należności Funduszu jest związane
z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonych kwot, z wyliczeniem rzeczywistych kosztów, które należałoby ponieść w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

3

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, (gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika opis stanu faktycznego, swoje stanowisko oraz opinię prawną.

 

 

3) w przypadku osób fizycznych – gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności do Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególności pozbawiłoby tę osobę i jej rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych(art. 23 ust .3 pkt 3 ustawy).

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza,
 2. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego,
 3. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
 5.  oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

2

oświadczenie dłużnika Funduszu, że ze względu na stan majątkowy
i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności pozbawiłoby jego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,

3

dokumenty potwierdzające zawarty w oświadczeniu stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym ostatnie złożone zeznanie podatkowe,

4

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko, opis stanu faktycznego oraz opinię prawną.

 


Art. 23. ust. 4. cyt. ustawy
, zgodnie z którym dysponent Funduszu może:
określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć  termin spłaty należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców, w taki sposób, aby nie stanowiło to pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

analiza wykazująca, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierająca w szczególności:

 1. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,
 2. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,
  • wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,
  • pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli,
   z uwzględnieniem posiadanych przez Fundusz zabezpieczeń,
  • szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,
  • szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,
  • szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,
 3. założenie uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu,
  o których mowa w lit. a i b,

2

dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 1:

 • pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,
 • plan naprawczy pozwalający ocenić, czy dłużnik Funduszu będzie
  w stanie zrealizować spłatę należności zgodnie z zaproponowanymi warunkami, wraz z prognozami finansowymi obejmującymi cały okres, w którym będzie następowała spłata należności Funduszu,
 • ocena prawna możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz,

3.

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, (gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko, opis stanu faktycznego oraz opinię prawną.

 

 

Art. 23. ust. 5. cyt. ustawy, zgodnie z którym dysponent Funduszu może:
określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należność, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców,  zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy de minimis.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką dłużnik Funduszu otrzymał w roku podatkowym, w którym złożono wniosek, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie,

2

informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.04.2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

3

dokumenty potwierdzające prowadzenie przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej, w związku, z którą ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

4

informacja, do jakiej kategorii ratingowej należy dłużnik Funduszu zgodnie
z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych
i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6),

5

inne dokumenty i informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, (gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko, opis stanu faktycznego oraz opinię prawną.

 

 

Art. 23 ust. 6 pkt 4 cyt. ustawy  dysponent Funduszu może:

umorzyć należność w całości lub w części w przypadkach całkowitej jej nieściągalności, gdy sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 lub art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe o:
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,
b) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu w razie stwierdzenia, że jego majątek obciążony jest hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
c) umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika Funduszu obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

2

informacja o dacie wpływu wniosku o ogłoszenie upadłości,

3

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS,

4

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, także  oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania.

 

 

Art. 23. ust. 7 cyt. ustawy zgodnie z którym całkowita nieściągalność zachodzi również w przypadku, gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 6 pkt 3, pomimo niewykreślenia z właściwego rejestru faktycznie nie istnieje.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,

2

sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS",
o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS
w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,

3

informacja organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 760¹ ustawy z dnia
17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.z 2018.1360
t.j. ze zm.),

4

protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego

5

postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

6

protokół organu egzekucyjnego z czynności terenowych,

7

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS,

8

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, (gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji  rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko, opis stanu faktycznego oraz opinię prawną.

 

 

Art. 23 ust. 8. cyt. ustawy, zgodnie z którym dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, zostało umorzone w całości z urzędu.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a

1

dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzeniaz uwagi na  pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości:

 1. prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza,
 2. prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego;
 3. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
 4. sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
 5.  oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

2

aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS;

3

postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4

dokumenty potwierdzające stan majątkowy dłużnika Funduszu,

5

oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym,

6

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule, (gdy wniosek skierował dłużnik także oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną także oświadczenie o sytuacji rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania).

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko, opis stanu faktycznego oraz opinię prawną.

 

 

Art. 23a ust. 1 cyt. ustawyzgodnie z którym Dłużnik Funduszu, wobec którego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne może złożyć wniosek o wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności Funduszu wraz z n/w dokumentami i informacjami.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust.1

1

wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności,

2

analiza wykazująca, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierająca w szczególności:

 1. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,
 2. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,
  • wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,
  • pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli,
   z uwzględnieniem posiadanych przez Fundusz zabezpieczeń,
  • szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,
  • szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,
  • szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,

c. założenie uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b,

3

dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 2:

 • pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,
 • ocena prawna możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz,

4

oświadczenie dłużnika Funduszu o wielkości pomocy publicznej udzielonej – w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych – i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lubpomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

5

informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy,

6

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wnioskowane przez dłużnika Funduszu warunki zwrotu należności Funduszu, w tym dokumenty, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy), a w przypadku, gdy warunki zwrotu należności określone w układzie stanowią wsparcie określone w art. 141 cyt. ustawy układ może zostać zawarty zgodnie z przepisami tej ustawy.

 

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko dotyczące wnioskowanych przez dłużnika Funduszu warunków zwrotu należności Funduszu wraz ze wskazanymi przez marszałka województwa dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019.243 t.j.),

 

 

Art. 23a ust. 3 cyt. ustawy, zgodnie z którym dłużnik Funduszu, który zawarł układ z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym może złożyć wniosek o zawarcie porozumienia w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności o: rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności wraz z n/w dokumentami i informacjami. 

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 3

1

analiza wykazująca, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierająca w szczególności:

 1. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,
  • wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,
 2. ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:
  • wartość należności Funduszu,
  • rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,
  • wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,
  • pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli, 
   z uwzględnieniem posiadanych przez Fundusz zabezpieczeń,
  • szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,
  • szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,
  • szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,

c. założenie uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b,

2

dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 1:

 • pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,
 • ocena prawna możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz,

3

wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności,

4

układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne wraz z prawomocnym postanowieniem o jego zatwierdzeniu oraz inne dokumenty dotyczące układu,w tym dokumenty, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy), a w przypadku, gdy warunki zwrotu należności określone w porozumieniu stanowią wsparcie określone w art. 141 cyt. ustawy, porozumienie może zostać zawarte  zgodnie z przepisami tej ustawy.

5

oświadczenie dłużnika Funduszu o wielkości udzielonej – w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych – i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

6

informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy,

7

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wnioskowane przez dłużnika Funduszu warunki zwrotu należności Funduszu.

 

 

marszałek województwa dołącza do wniosku dłużnika swoje stanowisko dotyczące wnioskowanych przez dłużnika Funduszu warunków zwrotu należności Funduszu, w tym:
a) sporządzoną przez marszałka województwa opinię, z której wynika, że dłużnik Funduszu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1),
b) ocenę marszałka województwa wskazującą, czy plan restrukturyzacyjny prowadzi do odzyskania przez dłużnika Funduszu długookresowej konkurencyjności na rynku.

 

Druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

Wnioski  kierowane do dysponenta Fundusz wyłącznie z inicjatywy marszałka województwa.

Art. 23 ust. 6 pkt 1-3 cyt. ustawy, zgodnie z którym dysponent Funduszu może na wniosek przygotowany i skierowany przez marszałka województwa (w jego imieniu dyrektora WUP) umorzyć należność w całości lub w części w przypadku całkowitej jej nieściągalności, gdy zgodnie z:
1) Art. 23 ust. 6 pkt 1 - zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9

1

informacja organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu,

2

informacje uzyskane w postępowaniu sądowym o wyjawienie majątku dłużnika Funduszu,

3

informacja organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 760¹ ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018.1360 t.j. ze zm.),

4

protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,

5

postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

6

porównanie kosztów dochodzenia i egzekucji należności Funduszu z kwotą możliwą do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym,

7

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

 

lub 

Art. 23 ust. 6 pkt 2 - osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i jednocześnie nie ma spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, albo osoba fizyczna zmarła i nie ma możliwości dochodzenia należności pomimo przejścia odpowiedzialności na osoby trzecie.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9

1

odpis aktu zgonu dłużnika Funduszu,

2

prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia,

3

informacja organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu,

4

informacja organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 760¹ ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018.1360 t.j. ze zm.),

5

informacje o składnikach majątkowych wchodzących w skład spadku, uzyskane od spadkobierców dłużnika Funduszu,

6

protokół lub inny dokument z wysłuchania spadkobierców dłużnika Funduszu w trybie art. 827 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego stwierdzający brak majątku dłużnika Funduszu,

7

prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,

8

dokumentacja dotycząca ustalenia stanu czynnego spadku przez organ egzekucyjny,

9

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

 

 lub

Art. 23 ust. 6 pkt 3 - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, została wykreślona z właściwego rejestru, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

Lp.

Załączniki do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9

1

dokument potwierdzający wykreślenie dłużnika Funduszu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej „KRS”,

2

prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego,

3

prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wskazujące na brak majątku dłużnika Funduszu,

4

informacja sądu o nieprzerejestrowaniu dłużnika Funduszu do KRS zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018.986, t.j. ze zm.),

5

informacja dotyczącą nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia dłużnika Funduszu, zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,

6

inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w tym artykule.

 

Szczególne przesłanki, w których marszałek województwa nie dochodzi zwrotu wierzytelności Funduszu od osób do tego zobowiązanych (poprzez zaliczenie tej wierzytelności w koszty).

Art. 23 ust. 8a ustawy, zgodnie z którym, gdy sąd upadłościowy, organ sadowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego w stosunku do osoby fizycznej, wyda orzeczenie o umorzeniu zobowiązań upadłego, kwotę umorzonego zobowiązania w części stanowiącej wierzytelność Funduszu marszałek województwa zalicza w koszty Funduszu, o czym niezwłocznie zawiadamia dysponenta. 
Art. 16 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym, gdy wypłata świadczeń nastąpiła po śmierci pracodawcy, marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3, kwotę wypłaconych świadczeń zalicza się w koszty Funduszu.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo