Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W przypadku gdy pracodawca, syndyk, likwidator i/lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy nie sporządził zbiorczego wykazu i/lub wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, wypłata świadczeń może nastąpić na podstawie wniosku indywidualnego złożonego do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy). Wniosek indywidualny składa pracownik, były pracownik lub uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Przepisy prawne dot. wypłaty tzw. świadczeń bieżących:

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2041).

Wniosek indywidualny, o którym mowa w art. 16 w/w ustawy z dnia 13 lipca 2006r. składa się nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia zbiorczego wykazu lub wykazu uzupełniającego, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy (tj. odpowiednio 1 miesiąc + 14 dni; niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych + 14 dni).
Wniosek indywidualny składa się w formie papierowej marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – właściwemu ze względu na adres głównego miejsca wykonywania działalności, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy).
Wzór wniosku zawarty jest w w/w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r.

Przepisy prawne dot. wypłaty zaliczek:

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2027).

W przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, pracownik pozostający w stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych (zgodnie z art. 12a cyt. ustawy z 13 lipca 2006r.) z powodu braku środków finansowych, do marszałka województwa właściwego ze względu ma siedzibę niewypłacalnego pracodawcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy).

Przepisy prawne dot. wypłaty tzw. świadczeń zaległych:

  • ustawa z dnia 6 maja 2010r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. nr 106, poz. 674),
  • ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.1994.1.1 ze zm.),

Wniosek indywidualny o wypłatę tzw. świadczeń zaległych tj. takich, do których uprawnienie powstało przed dniem 01.10.2006 r. i roszczenia te nie mogły być wypłacone ze środków Funduszu z powodu niezłożenia wniosku do Funduszu, niespełnienia wymogów dotyczących okresów referencyjnych lub terminów, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w brzmieniu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone, składa się bez żadnych ograniczeń czasowych, pod warunkiem, że dochodzone roszczenia nie są przedawnione (art. 291 § 5 Kodeksu pracy).

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo