Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wniosek indywidualny o świadczenia zaległe

Przepisy prawne dot. wypłaty tzw. świadczeń zaległych:

  • ustawa z dnia 6 maja 2010r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. nr 106, poz. 674),
  • ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.1994.1.1 ze zm.),

Wniosek indywidualny o wypłatę tzw. świadczeń zaległych tj. takich, do których uprawnienie powstało przed dniem 01.10.2006 r. i roszczenia te nie mogły być wypłacone ze środków Funduszu z powodu niezłożenia wniosku do Funduszu, niespełnienia wymogów dotyczących okresów referencyjnych lub terminów, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w brzmieniu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone, składa się bez żadnych ograniczeń czasowych, pod warunkiem, że dochodzone roszczenia nie są przedawnione (art. 291 § 5 Kodeksu pracy).


Do wniosku indywidualnego o wypłatę świadczeń na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2010r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych (…) należy dołączyć:

Lp.

Załączniki do wniosku

1.

świadectwo pracy,

2. 

w szczególnych przypadkach umowa o pracę i pozew przeciwko pracodawcy,

3. 

prawomocne orzeczenie sądu,

4. 

dokumenty stwierdzające bezskuteczność przeprowadzonej egzekucji lub bezskuteczność dochodzenia roszczeń w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym prowadzonym wobec niewypłacalnego pracodawcy,

5. 

prośba o przywrócenie terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


Druk wniosku indywidualnego.

Wniosek pusty do wydrukowania (plik DOC - dokument pusty do edycji)

Wniosek o wypłatę świadczeń

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo