Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wniosek indywidualny o wypłatę zaliczki

Przepisy prawne dot. wypłaty zaliczek:

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2027).

W przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, pracownik pozostający w stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych (zgodnie z art. 12a cyt. ustawy z 13 lipca 2006r.) z powodu braku środków finansowych, do marszałka województwa właściwego ze względu ma siedzibę niewypłacalnego pracodawcy (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy).

Lp.

Załączniki do wniosku

1.

informacje lub dokumenty uprawdopodabniające fakt zaprzestania działalności przez pracodawcę w tym

  • oświadczenie pracownika o stanie faktycznym lub prawnym pracodawcy
    lub
  • oświadczenie o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy.

Zaliczkę na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych Fundusz wypłaca w kwocie nie wyższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczki.

Wzór wniosku o wypłatę zaliczki zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r., o którym mowa wyżej.

Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo