Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wniosek indywidualny (dot. świadczeń bieżących)

Przepisy prawne dot. wypłaty tzw. świadczeń bieżących:

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.2017.2041).

Wniosek indywidualny, o którym mowa w art. 16 w/w ustawy z dnia 13 lipca 2006r. składa się nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia zbiorczego wykazu lub wykazu uzupełniającego, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy (tj. odpowiednio 1 miesiąc + 14 dni; niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych + 14 dni).
Wniosek indywidualny składa się w formie papierowej marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – właściwemu ze względu na adres głównego miejsca wykonywania działalności, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy).
Wzór wniosku zawarty jest w w/w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r.

Lp.

Załączniki do wniosku:

1.

  • w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba będąca pracownikiem, byłym pracownikiem, osobą zatrudnioną lub osobą, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy, dołącza się odpowiednio dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczeń:
  1. kopię świadectwa pracy lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu potwierdzającego okres zatrudnienia,
  2. zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające łączną kwotę niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z wyszczególnieniem kwot oraz tytułów wypłat z okresów niewypłacenia tych świadczeń, podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy,
  3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego kwoty przysługujących należności,
  4. inne dowody pozwalające na ustalenie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie;
  •  w przypadku gdy wnioskodawcą jest uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika, zmarłego byłego pracownika, zmarłej osoby, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy, dołącza się odpowiednio dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczeń, o których mowa w pkt 1, oraz:
  1. dokument potwierdzający śmierć osoby, o której mowa w pkt 1,
  2. dokument potwierdzający uprawnienie wnioskodawcy do renty rodzinnej.

 

Fundusz zaspokaja roszczenia pracownicze do wysokości nieprzekraczającej łącznie za okres jednego miesiąca kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub jego wielokrotności (w przypadku gdy wniosek dotyczy roszczeń za więcej niż jeden miesiąc) obowiązującego na dzień złożenia wykazu.

Druk wniosku indywidualnego.

Wniosek pusty do wydrukowania (plik DOC - dokument pusty do edycji)

Wniosek indywidualny

Przykładowe wzory:

1. oświadczenie pracodawcy o niezaspokojonych roszczeniach pracownika

 

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo