Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Instytucja szkoleniowa składa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zawierający informację o:

 • tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 • kadrze dydaktycznej;
 • bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;
 • metodach oceny jakości szkoleń;
 • liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku;
 • pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,  polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Wniosek o wpis należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

 Może być wypełniony:

 • elektronicznie na stronie www.stor.praca.gov.pl opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
  albo
  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. A w przypadku braku takich podpisów, po wypełnieniu wydrukowany, podpisany ręcznie (czytelnie) i złożony w postaci papierowej do WUP.
 • ręcznie lub w wersji Word  (wniosek do pobrania) i po podpisaniu czytelnie dostarczony (lub przesłany) do WUP.

 

W przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS), kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną.  

Wypełniając wniosek elektronicznie w systemie STOR, po wybraniu Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) i Wniosku (RIS-WNI), system przenosi użytkownika do modułu praca.gov.pl w celu wypełnienia i złożenia wniosku. Należy zapoznać się z regulaminem korzystania z praca.gov.pl, a następnie wpisać lub wybrać adresata wniosku z listy. Po wybraniu odpowiedniego adresata wniosku należy wybrać przycisk Przejdź do edycji wniosku.

W poniższej Instrukcji użytkownika znajdują się informacje dotyczące wypełniania formularza w wersji elektronicznej

Instrukcja użytkownika dla portalu STOR

Pomocne przy wypełnianiu wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych będą również:

Instrukcja wypełniania „Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych” i jego aktualizacji – dostępna również na stronie www.stor.praca.gov.pl

Obszary szkolenia w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych - komentarz

Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dot. „Przygotowania zawodowego dorosłych”:

 Przygotowanie zawodowe dorosłych - oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo