Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Z dniem 1 stycznia 2012r. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych utracił osobowość prawną, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.). Wystąpiła więc konieczność zmiany dotychczasowych struktur organizacyjnych Funduszu. Kompetencje Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejął dysponent Funduszu, natomiast kompetencje kierowników Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejęli marszałkowie województw.

Marszałkowie województw zadania te realizują przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy. W województwie świętokrzyskim w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadania te realizuje
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

W strukturze organizacyjnej WUP, do obsługi Funduszu utworzony został Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a w nim dwa zespoły:

 • Zespół ds. Wypłat i Monitorowania Udzielonej Pomocy Publicznej tel. (41) 36-41-648
 • Zespół ds. Dochodzenia Zwrotu Należności tel. (41) 36-41-647.

Wszelkich spłat należności Funduszu należy dokonywać na rachunek nr 83 1020 2629 0000 9102 0342 8240 prowadzony przez: PKO Bank Polski S.A. Właścicielem rachunku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przyjęte w ustawie rozwiązania mają na celu przede wszystkim rozszerzenie ustawowej ochrony roszczeń pracowników, którzy z powodu niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia i przysługujących im z tego tytułu świadczeń oraz przyspieszenie udzielania pomocy finansowej.

Znowelizowana ustawa m.in.:

 • rozszerza definicjępracownika poprzez objęcie ochroną członków rodziny pracodawcy (dotychczas wyłączonych z tej ochrony),
 • rozszerza katalogwypłacanych świadczeń (wypłata ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, ale także za rok bezpośrednio go poprzedzający; również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie niewypłacalności;
 • wydłuża okresy referencyjne pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy, a datą niewypłacalności pracodawcy z 9 do 12 miesięcy,
 • stwarza możliwość w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości wypłaty świadczeń, także w sytuacji, gdy stosunek pracy ustał w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po dacie wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.
 • doprecyzowuje pojęcie faktycznego zaprzestania działalności, które będzie stwarzało możliwość wypłaty zaliczki na poczet roszczeń niezaspokojonych przez pracodawcę.
 • wprowadza szereg usprawnień (wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie obowiązywała na dzień złożenia wykazu lub wniosku (a nie dzień wypłaty).
 • doprecyzowuje warunek jaki musi wystąpić, aby wypłata składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych możliwa była jedynie przy wypłacie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych świadczeń pracowniczych,
 • doprecyzowuje możliwość wypłaty niektórych świadczeń w przypadku wystąpienia ponownej niewypłacalności tego samego pracodawcy (np. ponowne zatrudnienie pracownika), tj. jednorazowej wypłaty niektórych świadczeń (z tytułu odprawy pieniężnej, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz odszkodowania).
 • określa termin do wniesienia odwołania od pisma procesowego z odwołaniem się od otrzymanej odmowy wypłaty świadczeń lub zaliczki,
 • wprowadza zmianę w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623 j.t.),polegającą na zwolnieniu Funduszu z ponoszenia kosztów sądowych,
 • stwarza możliwość marszałkom województw do uzyskiwania informacji i dokumentów z urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz komorników w sytuacji prowadzonych postępowań o wypłatę świadczeń pracowniczych i zaliczek oraz przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych świadczeń i zaliczek.

Fundusz wypłaca zgodnie z art. 12a i 14a ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2016.1256.j.t.) zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 września 2016r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456) od 1 stycznia 2017 r. wynosi ono 2000 zł brutto.

Fundusz zaspokaja roszczenia pracownicze do wysokości nieprzekraczającej łącznie za okres jednego miesiąca kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub jego wielokrotności.

Obecnie aktualne przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2017 r. wynosi 4.220,69 .

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963, z późn. zm.) w 2017 r. wynosi 127 890 zł. (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 13 grudnia 2016 r. pozycja 1188).

Ze świadczeń wypłacanych z Funduszu mogą być potrącane jedynie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także należności alimentacyjne na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy do potrącenia tych należności z wynagrodzenia za pracę.


Rodzaj składki

Finansowana przez pracownika

Finansowana przez pracodawcę

Emerytalna

9,76%

9,76%

Rentowa

1,50%

6,50%

Zdrowotna

9%

-

Chorobowa

2,45%

-

Wypadkowa

-

wg rozp. MPiPS

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 18%

handel zielona ohp wrota logo buton