Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Z dniem 1 stycznia 2012r. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych utracił osobowość prawną, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.). Wystąpiła więc konieczność zmiany dotychczasowych struktur organizacyjnych Funduszu. Kompetencje Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejął dysponent Funduszu, natomiast kompetencje kierowników Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejęli marszałkowie województw.

Marszałkowie województw zadania te realizują przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy. W województwie świętokrzyskim w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadania te realizuje
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

W strukturze organizacyjnej WUP, do obsługi Funduszu utworzony został Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a w nim dwa zespoły:

  • Zespół ds. Wypłat i Monitorowania Udzielonej Pomocy Publicznej tel. (41) 36-41-648, (41) 36-41-656, 
  • Zespół ds. Dochodzenia Zwrotu Należności tel. (41) 36-41-647, (41) 36-41-653, (41) 36-41-652.

 

Wszelkich spłat należności Funduszu należy dokonywać na rachunek nr 83 1020 2629 0000 9102 0342 8240 prowadzony przez: PKO Bank Polski S.A. Właścicielem rachunku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

Fundusz wypłaca zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.) zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zaliczkę.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1794) od 1 stycznia 2019 r. wynosi ono 2250 zł brutto.

Fundusz zaspokaja roszczenia pracownicze do wysokości nieprzekraczającej łącznie za okres jednego miesiąca kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia zbiorczego wykazu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, lub wykazu uzupełniającego, o którym mowa w art. 15 ust. 2, albo na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 1. (lub jego wielokrotności, gdy roszczenie stanowi wielokrotność wynagrodzenia).

Obecnie aktualne przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wynosi 4839,24 zł.

 

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019.300, t.j. ze zm.) w 2019 r. wynosi 142 950 zł. (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 04 grudnia 2018 r. pozycja 1185).

Ze świadczeń wypłacanych z Funduszu mogą być potrącane jedynie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także należności alimentacyjne na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy do potrącenia tych należności z wynagrodzenia za pracę.


Rodzaj składki

Finansowana przez pracownika

Finansowana przez pracodawcę

Emerytalna

9,76%

9,76%

Rentowa

1,50%

6,50%

Zdrowotna

9%

-

Chorobowa

2,45%

-

Wypadkowa

-

wg rozp. MPiPS

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 18%

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo