Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Fundusz wypłaca zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.) zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zaliczkę.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1794) od 1 stycznia 2019 r. wynosi ono 2250 zł brutto.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo