Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Zmiana formy organizacyjno - prawnej FGŚP

Z dniem 1 stycznia 2012r. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych utracił osobowość prawną, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.). Wystąpiła więc konieczność zmiany dotychczasowych struktur organizacyjnych Funduszu. Kompetencje Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejął dysponent Funduszu, natomiast kompetencje kierowników Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejęli marszałkowie województw.

Marszałkowie województw zadania te realizują przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy. W województwie świętokrzyskim w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadania te realizuje
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

W strukturze organizacyjnej WUP, do obsługi Funduszu utworzony został Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a w nim dwa zespoły:

  • Zespół ds. Wypłat i Monitorowania Udzielonej Pomocy Publicznej tel. (41) 36-41-648, (41) 36-41-656, 
  • Zespół ds. Dochodzenia Zwrotu Należności tel. (41) 36-41-647, (41) 36-41-653, (41) 36-41-652.

 

Wszelkich spłat należności Funduszu należy dokonywać na rachunek nr 83 1020 2629 0000 9102 0342 8240 prowadzony przez: PKO Bank Polski S.A. Właścicielem rachunku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

Więcej w tej kategorii: Minimalne wynagrodzenie za pracę »

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo