Wydrukuj tę stronę

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA ZA ROK 2017

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, realizującemu zadania z zakresu prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w imieniu marszałka województwa, informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni (2017) - w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013r., poz. 899).

Wypełniony elektronicznie formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

  • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Formularz można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl  w  „Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017” lub w zakładce: Agencje zatrudnienia/Informacja o działalności agencji za rok poprzedni.

Wypełniony formularz w wersji papierowej należy podpisać czytelnie i przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce   

Pliki do pobrania:

Formularz informacji o działalności agencji

Nazwy Grup Elementarnych Zawodów i ich 4-cyfrowe symbole

Szczegółowych informacji dotyczących rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia udziela p. Iwona Białacka, pok. nr 14 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod numerem tel. 41/ 36 41 611.