Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2017

Wojewódzki Urząd Pracy, wzorem lat ubiegłych, przystępuje do opracowania Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017. Dokument ten, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, będzie stanowił katalog kluczowych działań związanych z promocją zatrudnienia i rozwojem rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Do udziału w opracowaniu Planu zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy oraz prowadzące działalność w zakresie edukacji na potrzeby rynku pracy, aktywizacji i doradztwa zawodowego, promocji i wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Na rok 2017 przyjęto następujące priorytety:
1. Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia ze wskazaniem na grupy szczególnego ryzyka i korzystające z pomocy społecznej na rynku pracy,
2. Wysoko wykwalifikowane  i elastyczne kadry regionalnej gospodarki,
2. Korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości,
3. Szkolnictwo wyższe, edukacja ustawiczna i kształcenie zawodowe  spójne z potrzebami rynku pracy.
Wszystkie organizacje zainteresowane współtworzeniem Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia do przesyłania propozycji działań na  formularzu karty zadania. Zaproponowane zadania należy przyporządkować do jednego spośród powyższych priorytetów. Formularze należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej oraz elektronicznej na adres z.podgroska@wup.kielce.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2017 roku. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Żaneta Podgórska z Zespołu  ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622, e-mail: z.podgorska@wup.kielce.pl .
Załącznik: Karta zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017
WUP zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych zadań pod kątem użyteczności w kontekście ustalonych priorytetów i – w przypadku braku akceptacji –nieuwzględnienia ich w Planie. Zadania zgłoszone poza obowiązującym formularzem zgłoszeniowym nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Recz Zatrudnienia oznacza zobowiązanie Zgłaszającego do przekazania sprawozdania z wykonania zadania po jego wykonaniu terminie ustalonym przez WUP.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo