Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Startuje kolejny Program Regionalny zainicjowany przez Wojewódzki Urząd Pracy

424 osoby długotrwale bezrobotne z powiatów: jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego oraz skarżyskiego już wkrótce otrzyma wsparcie zatrudnieniowe w ramach kolejnego Programu Regionalnego opracowanego przez nasz urząd. W dniu 4 stycznia podpisano oficjalne porozumienie pomiędzy WUP oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Opatowie i Skarżysku – Kamiennej. To powiaty w których udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych osób jest wyższy niż 60%. Program został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą 1875/16 w dniu 26 października 2016 roku.

Uczestnicy programu skorzystają między innymi ze staży, bonów zasiedleniowych, szkoleń zawodowych, doposażenia stanowiska pracy, robót publicznych, prac interwencyjnych oraz dotacji na założenie działalności gospodarczej. Aktywne formy wsparcia zaproponowane w programie będą stanowić zachętę dla pracodawców do zatrudniania osób defaworyzowanych na rynku pracy i skutkować będą przywróceniem ich zdolności zatrudnieniowej. Na realizację zadań Powiatowe Urzędy Pracy ze środków Funduszu Pracy otrzymały łącznie 3,4 mln złotych: PUP Jędrzejów – 1 mln zł, PUP Kazimierza Wielska – 500 tys. zł, PUP Opatów – 1,1 mln zł, PUP Skarżysko – Kamienna – 800 tys. zł.

Tegoroczny Program Regionalny na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych jest już trzecim z kolei programem wycelowanym w największe problemy świętokrzyskiego rynku pracy. Poprzednie, realizowane w latach 2015 oraz 2016, skierowane były do mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób w wieku 50 plus. Zakończyły się sukcesem wynikającym z osiągnięcia, a nawet przekroczenia zakładanych rezultatów. Zgodnie z przyjętymi założeniami na rok 2017, zatrudnienie uzyska co najmniej 52% długotrwale bezrobotnych uczestniczących w programie.

Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące w powiatach objętych wsparciem. Powiaty te wytypowano na podstawie analizy i diagnozy sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy. Wynika z niej, iż nawet przy poprawiającej się sytuacji na rynku pracy i malejącej systematycznie liczbie bezrobotnych w województwie, nadal ponad połowę zarejestrowanych stanowią długotrwale bezrobotni. Aktywizacja zawodowa tej grupy bezrobotnych jest szczególnie złożona ze względu na znaczne oddalenie od rynku pracy, spowodowane długą przerwą w zatrudnieniu i brakiem lub dezaktualizacją kompetencji poszukiwanych przez pracodawców . Aktywizacja tej grupy osób jest istotna również z uwagi na kurczące się zasoby ludności w wieku produkcyjnym. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie działań umożliwiających powrót tych osób na rynek pracy i wykorzystanie ich potencjału. Program regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych realizowany będzie do końca 2017 roku.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo