Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolencje

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

W dniu 12 czerwca br. (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego złożonych przez szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach za rok 2017.
 3. Racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017 w zakresie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  1. zadań realizowanych przez samorząd województwa na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);
  2. zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (...);
  3. umowy w sprawie dofinansowania części zadań realizowanych przez wojewódzki urząd pracy na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy oraz części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
  4. działań finansowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego określonych w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 w związku z art. 69a ust 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (...) - na podstawie sprawozdań z ich wykorzystania.
 4. Nowoczesne metody rekrutacji odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się rynku pracy.
 5. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim.
 6. Sprawy różne.

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton