Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

W dniu 20 marca br. (wtorek), o godzinie 10.00 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie wniosków o utworzenie w szkołach nowych kierunków kształcenia zawodowego.
 2. Przyjęcie Planu Pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach na 2018 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018 z uwzględnieniem rezultatów realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017.
 4. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na aktywizację zawodową bezrobotnych za rok 2017.
 5. Propozycje przeznaczenia środków Funduszu Pracy podlegających wydatkowaniu w 2018 roku na finansowanie:
  1. zadań realizowanych przez samorząd województwa na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);
  2. zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (...);
  3. działań z zakresu Krajowego Funduszu Szkoleniowego określonych w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (...).
 6. Nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców – omówienie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
 7. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim.
 8. Sprawy różne.

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton