Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

W dniu 20 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Pierwszym punktem obrad było wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego. Rada pozytywnie zaopiniowała 3 wnioski Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dot. prowadzenia kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie:

  1. kwalifikacji RL. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, wyodrębnionej
    w zawodzie Technik rolnik (314207),

  2. kwalifikacji RD. 18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wyodrębnionej w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930),
  3. kwalifikacji RD. 17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wyodrębnionej w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930).

Członkowie Rady wysłuchali sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczących:

  • zadań finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Ponadto uczestnicy obrad zapoznali się również z informacją nt. stanu wdrażania Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w odniesieniu do działań realizowanych przez WUP w Kielcach oraz z Informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo