Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA ZA ROK 2018

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, realizującemu zadania z zakresu prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w imieniu marszałka województwa, informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni (2018) - w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017r., poz. 1064).

Wypełniony elektronicznie formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

  • podpisać podpisem elektronicznym, lub
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Formularz, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl w „Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2018” lub w zakładce: Agencje zatrudnienia/Informacja o działalności agencji za rok poprzedni można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word.
Wypełniony formularz w wersji papierowej należy podpisać czytelnie i przekazać do:
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce

Pliki do pobrania:

Formularz informacji o działalności agencji

Nazwy Grup Elementarnych Zawodów i ich 4-cyfrowe symbole

Uwaga!

Wypełniając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

  • Wpisać nazwę i adres siedziby agencji zatrudnienia, nr telefonu, datę sporządzenia i w przypadku informacji przekazanej w postaci papierowej należy podpisać czytelnie.
  • Zaznaczyć kwadrat wstawiając znak „X” dotyczący informacji o działalności agencji zatrudnienia a nie zmiany informacji i wpisać 2018 w miejscu za…….rok.
  • Zaznaczyć kwadrat przy usłudze, którą zrealizowano w 2018 roku zgodnie z posiadanymi certyfikatami i wypełnić tabele wskazane obok w nawiasie. Dotyczy to także „zerowej” działalności, wówczas zaznaczyć i wypełnić tabele (wpisując „0”) dotyczące usług, które zamierzano realizować w 2018 roku.
  • Wpisać numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
  • Zaznaczyć właściwy kwadrat „tak” lub „nie” czy agencja jest zrzeszona w związku branżowym.
  • Uwzględnić w odpowiednich tabelach (nr 1.2., 2.1., 5.1.) liczbę cudzoziemców oraz obywatelstwo osób korzystających z poszczególnych usług (tabela nr 1.3., 2.2., 5.2.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod numerem tel. 41 36 41 611.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo