Wydrukuj tę stronę

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowe urzędy pracy z całego województwa rozpoczynają nabory wniosków od pracodawców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji swoich pracowników. Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Na 2019 rok województwo świętokrzyskie otrzymało na ten cel z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 5,5 mln złotych.

W ramach KFS finansować można przede wszystkim szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników i samych przedsiębiorców, jak również np. studia podyplomowe. Do składania wniosków uprawnieni są wszyscy pracodawcy, tj. podmioty zatrudniające przynajmniej 1 pracownika. Mogą być to zarówno przedsiębiorcy, jak również np. organizacje pozarządowe i podmioty publiczne (np. szkoły). Maksymalna kwota dofinansowania na 1 pracownika sięga nawet 13 tys. złotych. Mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający mniej niż 10 pracowników, mogą liczyć na sfinansowanie 100% kosztów kształcenia pracowników; pozostałe podmioty uzyskają refundację na poziomie 80% (nie więcej jednak niż do równowartości 300% przeciętnego wynagrodzenia).

Wnioski rozpatrują powiatowe urzędy pracy, właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy. Pracodawca, ubiegając się o środki, powinien uzasadnić potrzebę inwestowania w kompetencje konkretnego pracownika (musi być to osoba zatrudniona na podst. umowy o pracę w dowolnym wymiarze etatu), przedstawić m.in. dalsze plany względem przeszkolonego pracownika. Dostawcą usługi szkoleniowej może być podmiot wybrany przez samego pracodawcę.

Zgodnie z priorytetami KFS ustalonymi przez Ministerstwo na rok 2019, preferencje w dostępie do środków KFS będą mieć pracodawcy inwestujący w pracowników po 45 roku życia, a także pracowników o niskich kwalifikacjach (bez świadectwa dojrzałości) lub kształcący pracowników w zawodach uznanych za deficytowe. 

Do składania wniosków zachęcamy również publiczne i niepubliczne placówki oświatowe. Wśród tegorocznych priorytetów znajduje się podnoszenie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wsparcie otrzymają również nauczyciele, jeśli podjęcie kształcenia umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

 

PUP

Termin

najbliższego naboru

Środki KFS w dyspozycji PUP na

2019 rok (w zł.)

MUP Kielce 4-15 lutego 1 478 300
PUP Kielce 14-31 stycznia 904 700
Busko II połowa lutego 307 400
Jędrzejów 25-29 stycznia 250 000
Kazimierza 21-25 stycznia 100 400
Końskie 16-28 stycznia 354 700
Opatów 4-15 lutego 177 400
Ostrowiec 18-22 lutego 526 300
Pińczów 18-28 lutego 60 000
Sandomierz styczeń/luty 250 000
Skarżysko 10-18 stycznia 330 000
Starachowice 28 stycznia - 1 lutego 300 000
Staszów 5-8 lutego 277 800
Włoszczowa od 21 stycznia 189 000
Łącznie województwo 5.506.000