Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W dniu 27 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Na pierwszym w 2019 roku posiedzeniu przyjęto Plan Pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach na rok bieżący.

Następnie Rada, po wysłuchaniu dyrektorów szkół przedstawiających uzasadnienie i przygotowanie do planowanych zmian w ofercie edukacyjnej sowich placówek, pozytywnie zaopiniowała 44 wnioski o utworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego w 24 szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego.

W drugiej części posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z:

1)    projektem Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 z uwzględnieniem
       rezultatów realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań naRzecz Zatrudnienia na rok 2018,
2)    aktualizacją wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
        może być dokonana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
        o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na
        zawody i kwalifikacje.

Ponadto WRRP pozytywnie oceniła: racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na aktywizację zawodową bezrobotnych na rok 2018 oraz propozycje przeznaczenia środków Funduszu Pracy podlegających wydatkowaniu w 2019 roku na finansowanie:

a)    zadań realizowanych przez samorząd województwa na bazie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
       o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.);
b)    działań z zakresu Krajowego Funduszu Szkoleniowego określonych w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 w związku
       z art. 69a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy obrad zapoznali się również z Informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo