Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

29 marca ruszą nabory do konkursu w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Od 29 marca do 10 kwietnia będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.2 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”. Wartość konkursu wynosi 9.377.000 złotych. O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą podmioty wymienione w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% -zgodnie z zapisami SZOOP RPO WŚ. Istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły zawarte są w regulaminie niniejszego konkursu.

Serdecznie zapraszamy

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo