Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

W dniu 28 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

W pierwszej części posiedzenia Pan Mariusz Bodo – Sekretarz Województwa wręczył w imieniu Marszałka Województwa – akt powołania nowemu członkowi WRRP - Panu Andrzejowi Jaworkowi – przedstawicielowi organizacji związków zawodowych Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ,,Solidarność”.

Następnie Rada rozpatrzyła 43 wnioski o utworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego w 7 szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego, wydając w tym przedmiocie stosowne uchwały.
W drugiej części posiedzenia członkowie Rady zapoznali się i pozytywnie ocenili:

  1. racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018 w zakresie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:
    a) zadań realizowanych przez samorząd województwa na bazie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.);
    b) zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (…);
    c) umowy w sprawie dofinansowania części zadań realizowanych przez wojewódzki urząd pracy na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy oraz części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
    d) działań finansowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego określonych w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (…);
  2. sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach za 2018 rok.

Członkowie WRRP po wysłuchaniu prezentacji przedstawionych przez kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – jednogłośnie podjęli uchwały: nr 276/2019 oraz nr 277/2019.
Na zakończenie posiedzenia uczestnicy obrad zapoznali się również z Informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia według stanu na maj 2019 r. zaprezentowaną przez Pana Cezarego Mielczarza – Wicedyrektora ds. Obsługi Rynku Pracy.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo