Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

RYNEK PRACY I SYTUACJA GOSPODARCZA W ŚWIĘTOKRZYSKIM – lipiec/sierpień 2019 roku

Stabilna sytuacja na rynku pracy, dobre wyniki finansowe firm, utrzymujący się trend wzrostu wynagrodzeń – to główne cechy charakteryzujące świętokrzyską gospodarkę w III kwartale 2019 roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze świętokrzyskich przedsiębiorstw wyniosło w lipcu 2019 roku 126,6 tys. osób i jest o 2,7% wyższe, niż przed rokiem. Utrzymuje się wysoki popyt firm na nowych pracowników. W samym tylko sierpniu, do urzędów pracy w naszym województwie zgłoszono ponad 2 tysiące wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Od początku bieżącego roku liczba ofert zgłoszonych przez pracodawców przekroczyła 22 tysiące. Świadczy to m.in. o wyjątkowo dobrej kondycji świętokrzyskich przedsiębiorstw.

Najbardziej aktywni w poszukiwaniu pracowników są pracodawcy z miasta Kielce oraz w powiatach: kieleckim, starachowickim, ostrowieckim i skarżyskim. Najmniej ofert zgłoszono w powiecie kazimierskim i pińczowskim. Najbardziej poszukiwani są wciąż pracownicy produkcji przemysłowej i rzemieślnicy (ponad 24% ogółu ofert pracy), pracownicy usług i sprzedawcy (ponad 21% spośród wszystkich ofert), pracownicy wykonujący prace proste (17%), pracownicy biurowi (14,% ofert) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (ponad 9% ofert).

Świętokrzyscy przedsiębiorcy wykazują wyjątkowo pozytywne nastroje w kontekście obecnej koniunktury gospodarczej. Wskazują jednocześnie na pewne bariery w rozwoju i dalszym prowadzeniu swoich firm. Wśród dominujących trudności wymieniają koszty zatrudnienia (to bariera, której znaczenie w ciągu ostatniego roku wzrosło najbardziej) oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników. Na to uskarżają się głównie firmy działające w sektorze budowlanym. Podobne problemy zgłaszają firmy o profilu handlowym, dodatkowo wymieniając barierę związaną z dużą konkurencją na rynku. Przedsiębiorcy wyraźnie doceniają natomiast stabilność koniunktury i rosnącą przejrzystość obowiązujących przepisów prawa.

Dynamicznie rosną wynagrodzenia pracowników. Przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w świętokrzyskim wyniosło w lipcu br. 4.425,12 zł – to o 6,8% więcej, niż przed rokiem. W kraju, miesięczne przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 5.182,43 zł i jest o 7,4% wyższe, niż przed rokiem. Nasze województwo odznacza się przy tym znacznym, wynoszącym ponad 4%, wzrostem wartości sprzedanej przemysłu. Osoby zatrudnione w przetwórstwie przemysłowym zarabiają średnio o 7,7% więcej od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Branża przemysłowa wykazuje również wysoki popyt na nowych pracowników co wyraźnie świadczy o tym, że, po wielu latach, przemysł odzyskuje wysoką pozycję na gospodarczej mapie naszego regionu.

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy za sierpień br. wynika, że liczba bezrobotnych wzrosła w naszym regionie w sierpniu o 558 osób i wynosi obecnie 41.137 osób. To wciąż o 2.287 osób mniej, niż przed rokiem. Szeregi klientów urzędów, po zakończeniu roku szkolnego, zasilają m.in. absolwenci szkół, którzy dzięki rejestracji w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy mają szansę na skorzystanie z szerokiej oferty aktywizacyjnej oraz ofert pracy, zgłaszanych przez pracodawców. Wciąż istotnym problemem pozostaje długotrwałe bezrobocie, które dotyczy ponad 50% ogółu pozostających bez zatrudnienia. Z myślą o wsparciu długotrwale bezrobotnych po 30 roku życia, których jest najwięcej, Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił kolejną transze projektów aktywizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Skorzysta z nich co najmniej 700 osób długotrwale bezrobotnych z terenu całego województwa.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo