Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Konferencja podsumowująca Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
w Województwie Świętokrzyskim
„Świętokrzyska młodzież – szanse, zagrożenia, perspektywy”

Zbilansujemy działania zrealizowane na rzecz rozwoju społeczno – zawodowego młodych ludzi. W szerokim gronie będziemy dyskutować o bieżących problemach, barierach aktywizacji młodzieży i szukać skutecznych rozwiązań. Przedstawimy wyniki ostatniego badania studentów kieleckich uczelni w kontekście bieżącej sytuacji na rynku pracy.

Konferencja odbędzie się 1 października 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej,
ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Rejestracji należy dokonać wypełniając poniższy formularz rejestracyjny.
Parking bezpłatny w podziemiach budynku. Liczba miejsc jest ograniczona.
Program Konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Przewodnicząca WRRP Pani Elżbieta Drogosz prowadziła kolejne w tym roku posiedzenie Rady, w którym brało udział 12 członków oraz Pani Elżbieta Korus, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Pani Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor WUP i Pani Teodora Jagiełło, Wicedyrektor ds. Wypłaty Świadczeń i Logistyki.

Zgodnie z przyjętą tematyką obrad, Pani Anna Stelmach, Kierownik Wydziału Obsługi Rynku Pracy w WUP przedstawiła zebranym dwie prezentacje nt:

  1. ,,Realizacji zadań samorządowych w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia i rejestru instytucji szkoleniowych”,
  2. ,,Roli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w świadczeniu poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowaniu w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa”.

Ponadto członkowie Rady zapoznali się z Informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia oraz najważniejszymi zmianami na rynku pracy w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej oraz procesów demograficznych, według stanu na lipiec 2019 r., zaprezentowaną przez Panią Annę Jastrzębską, Zastępcę Kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy.

Stabilna sytuacja na rynku pracy, dobre wyniki finansowe firm, utrzymujący się trend wzrostu wynagrodzeń – to główne cechy charakteryzujące świętokrzyską gospodarkę w III kwartale 2019 roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze świętokrzyskich przedsiębiorstw wyniosło w lipcu 2019 roku 126,6 tys. osób i jest o 2,7% wyższe, niż przed rokiem. Utrzymuje się wysoki popyt firm na nowych pracowników. W samym tylko sierpniu, do urzędów pracy w naszym województwie zgłoszono ponad 2 tysiące wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Od początku bieżącego roku liczba ofert zgłoszonych przez pracodawców przekroczyła 22 tysiące. Świadczy to m.in. o wyjątkowo dobrej kondycji świętokrzyskich przedsiębiorstw.

Najbardziej aktywni w poszukiwaniu pracowników są pracodawcy z miasta Kielce oraz w powiatach: kieleckim, starachowickim, ostrowieckim i skarżyskim. Najmniej ofert zgłoszono w powiecie kazimierskim i pińczowskim. Najbardziej poszukiwani są wciąż pracownicy produkcji przemysłowej i rzemieślnicy (ponad 24% ogółu ofert pracy), pracownicy usług i sprzedawcy (ponad 21% spośród wszystkich ofert), pracownicy wykonujący prace proste (17%), pracownicy biurowi (14,% ofert) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (ponad 9% ofert).

Świętokrzyscy przedsiębiorcy wykazują wyjątkowo pozytywne nastroje w kontekście obecnej koniunktury gospodarczej. Wskazują jednocześnie na pewne bariery w rozwoju i dalszym prowadzeniu swoich firm. Wśród dominujących trudności wymieniają koszty zatrudnienia (to bariera, której znaczenie w ciągu ostatniego roku wzrosło najbardziej) oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników. Na to uskarżają się głównie firmy działające w sektorze budowlanym. Podobne problemy zgłaszają firmy o profilu handlowym, dodatkowo wymieniając barierę związaną z dużą konkurencją na rynku. Przedsiębiorcy wyraźnie doceniają natomiast stabilność koniunktury i rosnącą przejrzystość obowiązujących przepisów prawa.

Dynamicznie rosną wynagrodzenia pracowników. Przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w świętokrzyskim wyniosło w lipcu br. 4.425,12 zł – to o 6,8% więcej, niż przed rokiem. W kraju, miesięczne przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 5.182,43 zł i jest o 7,4% wyższe, niż przed rokiem. Nasze województwo odznacza się przy tym znacznym, wynoszącym ponad 4%, wzrostem wartości sprzedanej przemysłu. Osoby zatrudnione w przetwórstwie przemysłowym zarabiają średnio o 7,7% więcej od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Branża przemysłowa wykazuje również wysoki popyt na nowych pracowników co wyraźnie świadczy o tym, że, po wielu latach, przemysł odzyskuje wysoką pozycję na gospodarczej mapie naszego regionu.

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy za sierpień br. wynika, że liczba bezrobotnych wzrosła w naszym regionie w sierpniu o 558 osób i wynosi obecnie 41.137 osób. To wciąż o 2.287 osób mniej, niż przed rokiem. Szeregi klientów urzędów, po zakończeniu roku szkolnego, zasilają m.in. absolwenci szkół, którzy dzięki rejestracji w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy mają szansę na skorzystanie z szerokiej oferty aktywizacyjnej oraz ofert pracy, zgłaszanych przez pracodawców. Wciąż istotnym problemem pozostaje długotrwałe bezrobocie, które dotyczy ponad 50% ogółu pozostających bez zatrudnienia. Z myślą o wsparciu długotrwale bezrobotnych po 30 roku życia, których jest najwięcej, Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił kolejną transze projektów aktywizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Skorzysta z nich co najmniej 700 osób długotrwale bezrobotnych z terenu całego województwa.

Pozwól organizacjom działającym na rzecz rozwoju młodych ludzi lepiej dopasować ofertę do rzeczywistych potrzeb. Międzynarodowe badanie, do udziału w którym zachęcamy, przeprowadzane jest już po raz drugi na terenie Polski, Niemiec, Rosji i Włoch w okresie sierpień-wrzesień 2019 r. Obejmuje grupę 800 osób młodych z danego państwa w wieku 18-30 lat. Badanie jest anonimowe i realizowane wyłącznie poprzez formularz

Obejmuje zagadnienia związane m.in. z poglądami osób młodych i ich planami na przyszłość. Ankiety można wypełniać do 30 września 2019 r. 

 

 

Osoby, które ukończyły 30 rok życia, pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, zarejestrowane jako bezrobotne lub nie posiadające takiego statusu, zapraszamy do udziału w atrakcyjnych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zainteresowanych uczestnictwem w projektach zapraszamy bezpośrednio do jednostek realizujących projekty. Oferujemy wysokiej jakości szkolenia i kursy zawodowe, przygotowujące do podjęcia pracy w profesjach poszukiwanych przez pracodawców. Staże zorganizowane bezpośrednio u pracodawców pozwolą zdobyte umiejętności ugruntować na stanowisku pracy. Wszystkie projekty znajdujące się na liście są realizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy i dotyczą osób zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

Do pobrania: Lista projektów i kontakty do realizatorów.

Strona 1 z 29

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo