Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Z najnowszych statystyk rynku pracy wynika, że bezrobocie w województwie świętokrzyskim nadal dynamicznie spada. Pojawiająca się coraz większa liczba ofert pracy oraz aktywne programy rynku pracy (między innymi uruchomienie kolejnej edycji programów unijnych obwarowanych wysoką efektywnością zatrudnieniową) mają ogromny wpływ na wzrost zatrudnienia. Tak dobrego wyniku, jaki występuje w okresie ostatniego półrocza, na świętokrzyskim rynku pracy jeszcze nie było. Poziom bezrobocia z miesiąca na miesiąc jest coraz niższy. Z planów zatrudnieniowych pracodawców oraz sygnałów płynących z rynku wynika, że tendencja ta powinna się utrzymać.

W lipcu tego roku spadła do rekordowo niskiego poziomu 11,1 procent a liczba bezrobotnych obniżyła się do poziomu nieznacznie przekraczającego 58,5 tys. To, jak znaczący jest spadek bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat najlepiej ilustrują liczby. W stosunku do 2002 roku, w którym bezrobocie osiągnęło apogeum (ponad 137,6 tys. osób w lutym 2002 roku) z rejestrów świętokrzyskich urzędów pracy ubyło ponad 79 tys. osób bezrobotnych.

Zdecydowanie najczęstszym powodem wyłączenia z ewidencji są obecnie podjęcia pracy. Od początku roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 27,5 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. To o 6,3 tys. więcej, niż w roku ubiegłym. Zdecydowanie najwięcej ofert pochodzi z sektora prywatnego (78,7% wszystkich ofert). Świętokrzyskie urzędy pracy objęły w tym roku swoimi działaniami już blisko 18 tys. bezrobotnych – o prawie 33% więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

W zakładce „Świętokrzyski rynek pracy” na stronie internetowej naszego urzędu dostępne są najświeższe informacje o poziomie i strukturze bezrobocia. Zapraszamy do lektury.

Planujesz wyjazd do pracy za granicę? Chciałbyś poznać warunki życia i pracy w danym kraju?
Skorzystaj z czatu z doradcą EURES z wybranego kraju.

Na Europejskim Portalu Mobilności zawodowej EURES https://ec.europa.eu/eures/public/pl/chat-with-eures-advisers masz możliwość skontaktowania się z doradcami EURES z różnych krajów UE/EOG.

W każdy piątek wybrani doradcy EURES udzielać będą informacji o możliwości podjęcia zatrudnienia w Europie, założenia własnej firmy oraz innych tematów związanych z zatrudnieniem.
Pytania można zadawać w języku angielskim, niemieckim i francuskim oraz w języku kraju, z którego pochodzi doradca EURES.

Polscy doradcy EURES dostępni są w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach:
poniedziałek godz. 9.00-11:00
wtorek godz. 10.00-11:00
środa godz. 12.00-14:00
czwartek godz. 11.00-13:00
piątek godz. 13.00-15:00

Sieć EURES zaprasza polskich pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej oraz w przemyśle do zaprezentowania swoich ofert pracy podczas wydarzeń w Norwegii.

15 i 16 września 2016 r. w Oslo i Stavanger odbędą się dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce”. Organizuje je sieć EURES reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia we współpracy z polskimi publicznymi służbami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy. Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie poszukujących pracy będących obywatelami Polski, przebywających obecnie na terenie Norwegii w regionie Akershus oraz Rogaland, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce. Podczas dni rekrutacyjnych promowane będą oferty pracy w Polsce.

W Oslo oraz Stavanger mieszka obecnie ok. 2,7 tys. bezrobotnych obywateli polskich zarejestrowanych w norweskich urzędach pracy. Są to wykwalifikowani pracownicy z doświadczeniem w pracy w Norwegii, głównie w branży budowlanej oraz przemyśle. Sieć EURES oferuje wsparcie w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników w postaci promocji polskich ofert pracy w Norwegii za pośrednictwem portalu internetowego norweskich publicznych służb zatrudnienia oraz na miejscu podczas obu wydarzeń.

W przypadku zainteresowania udziałem w tych wydarzeniach prosimy pracodawców polskich o kontakt do dnia 27 lipca 2016 r. z pośrednikiem pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy, wyraźnie sygnalizując chęć promocji ofert pracy w Norwegii. Oferta pracy zostanie opublikowana w centralnej bazie ofert pracy. Prosimy pracodawców, aby w ofertach pracy znalazły się dodatkowo informacje nt. rodzaju prowadzonej działalności firmy oraz czy pracodawca oferuje - obok wynagrodzenia - dodatkowe elementy uposażenia, wparcie przy przeniesieniu się do kraju lub integracji w miejscu pracy. Informacja te są niezbędne do zaprezentowania potencjalnym kandydatom.

Wsparcie sieci EURES jest bezpłatne.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wciąż można zgłaszać się z wnioskami o pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek wprowadzenia rosyjskiego embarga lub innego czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów. Pomoc skierowana jest do firm, w których przeważający rodzaj działalności to handel, przetwórstwo, transport, uprawy rolne lub chów i hodowla zwierząt oraz wynikające z nich usługi. Kwota pomocy to ok. 1.100 zł miesięcznie dopłaty do wynagrodzenia każdego pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Wsparcie można otrzymywać przez okres 6 miesięcy.

Pracodawca, który z przyczyn niezależnych od niego odnotował spadek sprzedaży towarów lub usług, o co najmniej 15%, może liczyć na dopłaty do wynagrodzeń swoich pracowników. Warunkiem jest to, by firma nie miała zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (poza wyjątkami). Z pomocy mogą korzystać firmy, które w wyniku embarga wprowadziły przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar czasu pracy i wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Wsparcie jest bezzwrotne i ma na celu ochronę miejsc pracy. Pieniądze pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a wnioski można składać do końca bieżącego roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 364 16 48 i na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”.

Dodatkowo przedsiębiorca może wystąpić do właściwego starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) z wnioskiem o dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami.

W jaki sposób pracodawcy szukają pracowników? Gdzie najczęściej zamieszczają oferty pracy? W jakich branżach najtrudniej znaleźć odpowiedniego pracownika? Między innymi na takie pytania odpowiada raport przygotowany przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Kielcach na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W badaniu udział wzięło 1001 firm z terenu województwa świętokrzyskiego. W badanej próbie znalazło się niemal 80% firm małych zatrudniających od 10 do 49 pracowników.

Z przeprowadzonego badania wynika między innymi, że pracodawcy najczęściej poszukują pracowników zamieszczając oferty w Internecie, blisko 90 % pracodawców planuje w najbliższym czasie zatrudnić nowych pracowników, a najchętniej poszukiwani są pracownicy nie wymagający szkoleń, tzw. „gotowi do pracy”. Prawie 40% pracodawców z województwa świętokrzyskiego miało problemy z rekrutacją odpowiednich pracowników, co wynika z niedopasowania zawodowego do oczekiwań pracodawców.

Badanie miało umożliwić analizę struktury zatrudnienia w województwie świętokrzyskim, określić charakter i poziom ruchów kadrowych planowanych przez świętokrzyskich pracodawców do końca roku 2017, analizę stosowanych przez świętokrzyskich pracodawców strategii rekrutacyjnych oraz postaw pracodawców wobec inwestowania w rozwój zasobów ludzkich a także identyfikację kluczowych i deficytowych kompetencji w obrębie branż stanowiących inteligentne specjalizacje regionu.

Raport końcowy z badania zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje

Strona 14 z 16

handel zielona ohp wrota logo buton