Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W tegorocznej akcji „paczka” przygotowana przez pracowników WUP trafiła do rodziny, która poprzez nieszczęśliwe zrządzenie losu straciła dobytek całego życia. Pani Ewelinie i Panu Sebastianowi spalił się nowo wyremontowany dom. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli oraz własnej ciężkiej pracy osiągnęli cel. Zamieszkali we własnym domu, gdzie jeszcze dużo brakuje, ale rodzina jest bardzo szczęśliwa i stara się zapomnieć o nieszczęściu jakie ją dotknęło. Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wymieniła kuchenkę gazową, na którą ich obecnie nie stać. Stara uległa uszkodzeniu na skutek pożaru. Brakowało także pościeli czy żywności. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach postanowili, że w akcji „Szlachetnej paczki” pomogą właśnie tej rodzinie. Zbiórka pieniędzy pozwoliła na zakup potrzebnych artykułów. Odzież, pościel, ręczniki, torebki, słodycze, artykuły spożywcze i chemiczne oraz oczywiście kuchenka elektryczna trafiły już na miejsce. Z zebranych środków cennym darem jest opał grzewczy, niezbędny w okresie zimowym. Rodzina okazała ogromną wdzięczność za okazaną pomoc. Paczkę przekazaliśmy bezpośrednio rodzinie Pani Eweliny i Pana Sebastiana w sobotę 10 grudnia. 

 

Kolejna „Szlachetna Paczka” ufundowana przez pracowników WUP

W tegorocznej akcji „paczka” przygotowana przez pracowników WUP trafiła do rodziny, która poprzez nieszczęśliwe zrządzenie losu straciła dobytek całego życia. Pani Ewelinie
i Panu Sebastianowi spalił się nowo wyremontowany dom. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli oraz własnej ciężkiej pracy osiągnęli cel. Zamieszkali we własnym domu, gdzie jeszcze dużo brakuje, ale rodzina jest bardzo szczęśliwa i stara się zapomnieć o nieszczęściu jakie ją dotknęło. Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wymieniła kuchenkę gazową, na którą ich obecnie nie stać. Stara uległa uszkodzeniu na skutek pożaru. Brakowało także pościeli czy żywności. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach postanowili, że w akcji „Szlachetnej paczki” pomogą właśnie tej rodzinie. Zbiórka pieniędzy pozwoliła na zakup potrzebnych artykułów. Odzież, pościel, ręczniki, torebki, słodycze, artykuły spożywcze
i chemiczne oraz oczywiście kuchenka elektryczna trafiły już na miejsce. Z zebranych środków cennym darem jest opał grzewczy, niezbędny w okresie zimowym. Rodzina okazała ogromną wdzięczność za okazaną pomoc. Paczkę przekazaliśmy bezpośrednio rodzinie Pani Ewelinie i Pana Sebastiana w sobotę 10 grudnia. 

Projekt zmiany w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności zaprezentowano na ogólnopolskiej konferencji „Fundusze Europejskie – Nowoczesna Gospodarka Siłą Rozwoju”. Wydarzenie, w którym wziął udział przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach odbyło się 5 grudnia br. w Warszawie. Zmiany mają służyć uproszczeniu zasad ubiegania się o środki w ramach funduszy europejskich i zostaną wprowadzone przez wszystkie instytucje zarządzające i pośredniczące w ramach wdrażanych programów UE. Dotyczą one przede wszystkim zwiększeniu dostępu do funduszy, wprowadzenia usprawnień w ocenie formalnej projektów, zmian w zasadach kwalifikowalności wydatków oraz ograniczenia liczby wymaganych dokumentów. Obecnie oczekujemy na oficjalne rozpoczęcie procesu negocjacji planowanych zmian i zaangażowania w ten proces szerokiego grona interesariuszy unijnych programów rozwojowych.
Do pobrania – informacja prasowa Ministerstwa Rozwoju z przeglądem planowanych zmian

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – doradcy zawodowi i doradcy EURES, odpowiadając na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach przeprowadzili zajęcia dla klas maturalnych.
W ośmiu spotkaniach, które odbyły się 5 i 6 grudnia br. uczestniczyły łącznie 153 osoby uczące się w technikach różnych specjalności. Spotkania zostały zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.
Doradcy EURES przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z bezpiecznymi wyjazdami do pracy za granicą, podpowiadali gdzie poszukiwać ofert, jakich zasad przestrzegać przygotowując się do wyjazdu i jak unikać zagrożeń. Duże zainteresowanie wzbudziły informacje na temat warunków życia i pracy w krajach będących częstym celem podróży zarobkowych Polaków.
Uczniowie wzięli także udział w warsztatach pn. ,,Kompetencje miękkie, czyli co pracodawcy cenią najbardziej?”, podczas których mieli okazję praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz pracy w grupie, a także porozmawiać z doradcami zawodowymi na temat oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy.
Propozycja Wojewódzkiego Urzędu Pracy spotkała się z pozytywnym odbiorem młodzieży, uczniowie chętnie brali udział w proponowanych im ćwiczeniach, a omawiane tematy prowokowały dyskusje o przyszłości zawodowej absolwentów.

Pozytywnym zaopiniowaniem kształcenia w ramach nowego kursu „Technik architektury krajobrazu”  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak również zaopiniowaniem nowych kryteriów wydawania przez Wojewodę pozwoleń na pracę cudzoziemcom, zakończyła pracę Wojewódzka Rada Zatrudnienia IV kadencji. Na ostatnim posiedzeniu, jakie odbyło się w dniu 6 grudnia 2016 roku z udziałem Marszałka Województwa Adama Jarubasa, wręczono podziękowania i listy gratulacyjne obecnym członkom Rady.  

Na okres IV kadencji WRZ przypadł największy w historii naszego województwa spadek bezrobocia, do nie notowanego dotychczas poziomu 10,6%. Rząd przeprowadził również jedną z najistotniejszych w ostatnich latach reform systemu służb zatrudnienia, nowelizując w 2014 roku ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wojewódzka Rada Zatrudnienia wielokrotnie zajmowała stanowisko w sprawie optymalnych metod wdrożenia nowych rozwiązań w warunkach świętokrzyskiego rynku pracy. Dokonywała m.in. bieżących ocen racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy oraz opiniowała kryteria podziału tych środków pomiędzy samorządy powiatowe.  W trakcie kadencji przypadającej na lata 2013 – 2016, Rada odbyła 17 posiedzeń, podejmując łącznie 334 uchwały. Aż 310 z nich dotyczyło opiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w świętokrzyskich szkołach pod kątem ich zgodności z potrzebami rynku pracy.

Wszystkim członkom Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV kadencji składamy serdeczne podziękowania za wkład i zaangażowanie w kreowanie regionalnej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej i zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Fotolia 2190870 Subscription XLZgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Marszałek Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Uprawnione podmioty - o wojewódzkich strukturach działające na terenie województwa - wskazane w art. 23 ust. 2 ww. ustawy, mogą pisemne zgłaszać kandydatów wraz z opisem kariery zawodowej kandydata oraz informacją potwierdzającą osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Zgłoszenia należy składać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86,   25-561 Kielce (z dopiskiem na kopercie ,,Wojewódzka Rada Rynku Pracy”) w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r.

Załącznik 1 – Karta zgłoszenia wraz z opisem kariery zawodowej kandydata oraz informacją potwierdzającą osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.
Załącznik 2 – Wypis z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Kielce, dnia 22 listopada 2016 r.

Strona 22 z 28

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo